Anou eradik koz nimport !

Eradike ve dir fer disparet. Ti pou enn bien gran soulazman si ti posib eradik koripsion ek lamizer kouma ena lider politik promet. Sa kalite langaz-la demontre swa ou enn fatra lor rod solision pou bann problem ou bien ou pe sey andormi nou. Pli souvan li tou lede ansam.
Komite Nobel fek rekonpans Richard Thaler ki finn demontre ki lepep pa neseserman pran desizion ki pli bon pou li ek sosiete. Souvan li tom dan fasilite. Seki lekontrer lafwa bann ideolog neoliberal. Komportman dimounn depann lor boukou fakter kouma nivo kontantman, laplikasion lalwa, lespri sivik, ki linformasion difize ek ki kasiet, lexamp dirizan done kan zot azir, labitid. Richard Thaler koumans so liv Nudge avek enn solision sinp me ranpli ek limazinasion ki erport Amsterdam finn aplike dan twalet piblik misie: depi ki zot finn kol enn stiker mous, dimounn viz bien mous-la ek p** mwins akote !
Pou koripsion rekile bizin poz kestion kifer donn baksis ek pran baksis vinn enn viza pou avanse dan boukou sitiasion. Mo rapel an 1992 mo ti krwaz enn kamarad ki viv Vancouver ki ti predir ki Moris lor simin Lanizeri (kot fakter konfians ant dimounn bien feb). Mem si mo ti partaz inpe so linpresion mo ti reponn li ki mo gard lespwar ki kan nou pou tous lefon nou pa pou ena swa. Nou pou bizin fer enn demars pou remonte. Fek-la monn retom lor sa kamarad-la ek li ti takinn mwa: eski nou finn tous lefon aster ?
 Bizin enn latitid zero tolerans lor lasours koripsion ek lamizer pou ki zot diminie vreman. Pa vedir pa pran kont detres dimounn ki nou miraz ekonomik finn devlope, me bizin viz lanvironnman ki dop lakaparman larises sirtou. Eski bizin enn doktora pou konpran ki se sa koripsion-la mem ki finn deklans sa vag lamizer ek dezilizion ki ena zanfan mirak refiz gete ou fer sanblan pa trouve ?