DAN CALLIKAN: De nouvo platform pou expresion sansibilite ek kreativite popiler

Kifer enn senn an Kreol ek enn an Bhojpuri?
Kreasion Senn Kreol ek Bhojpuri Channel, li enn repons a enn nesesite. Nesesite met an valer de lang popiler Repiblik Moris. Kreol samem lang avek ki bann Morisien santi zot pli pros, kot zot rekonet zot e kot zot kapav exprim zot pli bien ek dan enn fason spontane. Se ousi lang kot zot kreativite, ki li lingwistik ouswa artistik, kapav exprim li pli bien.
Me desizion pou lans sa de senn-la, li kadre ousi striktirelman, avek seki MBC Act dir ki nou bizin fer. MBC Act dir ki nou ena pou mision prodir bann emision an Kreol ek an Bhojpuri akote bann emision dan lezot lang. Me nou insitativ, li al ankor pli lwin ki seki MBC Act dir. Parski nou pa pe zis prodir bann emision an Kreol ek an Bhojpuri. Nou pe konsakre enn senn antie ek sakenn sa de lang-la.
Lor enn plan pli personel, ena ousi enn santiman ki nou pe akonplir enn rev ki plizier zenerasion Morisien finn fer depi lontan, kot de lang ki exprim plis dimansion popiler nou pei trouv zot plas dan peizaz radio-televizion. Ena enn lekilib ki pe retablir anfin. (Dan sa parti interview-la, Dan Callikan rapel nou so prop inplikasion dan kouran Soley Rouz dan bann lane 1970, akote bann gran nom kouma Bam Cuttayen, par exanp).

Kifer finn pran otan letan pou lans sa de senn-la?
Ti bizin dabor atann ki nou ena bann resours pou lans bann senn-la, ek kapaksite pou soutenir proze-la dan letan. Bizin asire ki ena konteni apropriye, alafwa lor plan detant, esanz kiltirel ek anrisman konesans. Zordi nou finn koumans gagn li.

Ki piblik san de senn-la pe vize?
Zot piblik, li nasional. Me nou ena lanbision ousi pou ouver bann senn-la ek enn piblik internasional kot nou retrouv, enn kote, bann diaspora kreolofonn ki eparpiye dan kat kwin Lemond (Sesel, Rodrig, Martinik, Gwadeloup, Haiti, Lwiziann, Gwiyann, etc.) ek dan lot kote diaspora Bhojpuri ki nou retrouve dan plizier pei (Lenn, Fidji, Sid-Afrik, Trinidad,  Gwiyann, etc..). Nou ena ousi lintansion difiz bann emision depi sa bann pei-la. Deza nou pe fer li pou Sesel ek Rodrig, me nou pans pou fer li ousi pou bann lezot zil kreolofonn.

Ki bann lezot obzektif sa de senn-la?
Zot pou fonksionn kouma bann senn zeneralis kot pou prezant diferan tip lemision, kot nou pou retrouv anmemtan, bann laspe rekreatif, informatif ek edikatif. Me, bien sir, li pou osi enn platform pou bann artis. Kot pou permet zot exprim zot kreativite ek met zot bann prodiksion an valer. Bann slam pou ena enn plas privilezie, me egalman tou bann lezot form kreavite an Kreol, lor enn senn, ek an Bhojpuri, lor lot senn.
Dan ka Bhojpuri, kreasion Bhojpuri Channel, pou ena enn rol plis ki kapital. Parski li pou kree kondision pou ranvers tandans ki ti ena sa bann dernie-la, kot nou ti pe konstat enn deklin progresif sa lang-la. Senn bhojpuri pou permet, dan so manier, enn revival sa lang popiler-la.
Ansam, sa de nouvo senn-la pou permet solidifie enn kiltir popiler tipikman morisien, e sa pou kapav permet nou debous lor kreasion enn veritab nasion morisien.
 


David Boodnah: enn gran lavantir pe koumanse
Pou David Boodnah, Responsab programasion lor plan Prodiksion lokal, Senn Kreol ek Bhojpuri pe vinn ranpli enn vid ki ti ena dan domenn odioviziel. Sirtou dan ka lang kreol, kot vid-la ti konsern lang maternel gran mazorite popilasion Moris. Li amenn osi enn dimansion konplemanter par rapor ek evolision enorm ki finn ena resaman dan domenn ledikasion, kan Kreol ek Bhojpuri finn rant ofisielman  dan lekol.
David Boodnah panse ki prezans enn senn an Kreol ek enn an Bhojpuri pou kree enn santiman fierte pou bann Morisien, par rapor ek seki zot ete. Anmemtan ki li pou anlev bann freyer ek demistifie bann konplex inferyorite ki tro boukou Morisien abitie resanti kan zot konpar sa de lang-la popiler la, ek lezot lang. Pou lemoman antouka, li pe « enjoy » sa linpresion ki MBC finn fer enn gran pa an-avan lor plan kreasion santiman « nou fier nou enn Morisien », e li invit nou tou « enjoy » koumansman sa lavantir-la avek li.

Sandra Mayotte: « enn gran defi devan nou »
Nou trwaziem ek dernie invite pou sa paz-la, se Sandra Mayotte, ki finn bien inplike dan kreasion ek konsepsion Senn Kreol. Pou li, sa nouvo lavantir-la reprezant sirtou enn defi. Bann Morisien pou bizin pasian. Zot bizin konsian ki senn-la pou lor rodaz pandan enn sertin moman e ki pou bizin donn li so letan pou ki li pran so form definitif.
Pena okenn kit « ready made » ki finn fini pare e ki nek ena pou aplike. Lang kreol limem li dan enn faz kot li pe koumans pran so plas dousman-dousman dan bann institision. Senn-la ousi pou bizin pran so letan, e se avek koudme, propozision ek partisipasion bann Morisien, ki li pou vinn seki li bizin vini. Pou lemoman, Sandra anvi sirtou ki nou pran nou letan pou apresie sa nouvo lespas liberte ki sa nouvo senn-la pe kree. Liberte pou exprime, liberte pou kree, liberte pou fer bann esanz.

Parmi bann ribrik ki nou bizin atann pou trouve lor Senn Kreol biento
Dapre linformasion ki nou ena, MBC pe pans pou instal enn sertin nonb ribrik ki pou tous diferan domenn. Parmi ena: Zanfan Moris (emision akse lor kreativite bann zanfan morisien); Zenes nou pei (emision akse lor kreativite bann adolesan morisien); Kont ilistre; Patrimwann tanzib ek intanzib; Program depi Rodrig, Sesel ek lezot zil kreolofonn; enn ribrik limour; enn lor tradision oral; lakwizinn; magazinn feminin; konn ou drwa, etc.
Nou panse ki li bon nou presize ousi ki pou ena bann ribrik edikatif ek akademik ki pou azoute ek sa lalis-la. MBC finn deza koumans apros bann diferan akter dan sa domennn-la. Liniversite Moris, atraver mwa, finn deza koumans gagn bann kontakt (pou ena sirman bann lezot institision), pou ki nou rann aksesib sertin bann travay ki nou finn fer (pe fer ou pou fer) a enn piblik pli gran ek pli nasional nasional, atraver Senn Kreol. Lavenir pou dir nou ki form sa bann kolaborasion-la pou pran.  


Commentaires

Dan understands and writes kreol better than any other language he studied. If he understood English, he would have realized that the provisions of the MBC Act are not being complied with on his watch. The linguists of the ex-MMSP converted to Labour should translate the Act in kreol for him to understand his obligations of impartiality and independence at the helm of the MBC. If those demagogues have lost touch with kreol, then Lalit may be called upon to help out.

Mo surpris ki Missier Callikan familier ar MBC Act. Maniere MBC rouler, ti pu penser zot pas pran sa compte la bas.

Kikfois Missier Callikan capav ausi lire et mette en application bann lezot sections. Par example, seki dire "that the news bulletins broadcast are [...] presented in an impartial manner", ou encore "refrain from giving publicity to any person", ou encore "refrain from expressing its own opinion and observe neutrality", ou encore "ensure that its broadcasting programmes [...] are not likely to encourage or incite to crime, disorder or violence".

Si li bizin MBC Act en kreol (ou bhojpuri) pu li reussi applik en full, mo sur pas enn problem fer kikenn traduire sa pu li.

Bizin traduire MBC Act en Kreol pour Callikahn comprend...