DAN TO LAPO

To ena enn fragrans, enn loder, enn lespes ler.
To posed sa kouler maron safrane ek to briye.
To konn koz enn manier, to pa vilger, me to pa gran-fes,
To bien plis ki to kouler, to pa ansene ek to bote fizik.

To’nn fer mwa aret mo lekours.
Parski mo ti pe swiv parfin ki ti pe amenn mwa dan enn lot direksion.
Kan mo’nn persiste demars la inn larg mo lekours,
Mo rapel to regar ki fer mwa reget frekantasion ki ti sinonim laport ilizion.

Me to’nn pas delwil koko lor to lapo, ek to’nn amenn mwa lamer,
To invit mwa pou viv lexperians, to fer delwil koul lor mo koko-latet,
Frot li lor mo lapo, les soley sof sof sak bout, sansasion lavi lor zil, li ris..
Apre nou zet dan dilo...

Mo plonze, mo remonte ek mo trouv to ledo,
To lapo, dan to lapo ena enn lafors, ena enn lalimier, ena enn nwarser,
Ena enn boner!

Dan to lapo ena enn zafer mistik, ena enn loder, ena enn melodi,
Dan to lapo ena enn son linosans, ena enn son lapwisans, ena enn son
ladelivrans, ena enn son anfoupamal, ena enn mari zafer...

To ena, to posede, to konn koze ek to bien plis ki to Lapo…