Ekolozi Langaz

Souvan dan sa paz-la nou finn fer mansion term « ekolozi » kan nou finn abord bann kestion ki konsern langaz. Zordi nou pou pran enn tipe plis letan pou explike ki ete ekolozi langaz. Deza, li bon kone ki konsep « ekolozik langaz » (« écologie des langues » an Franse, « ecology of language » an Angle) finn vinn popiler dan kontext emerzans globalizasion. Kot enn sel kou, posiblite ki mazorite bann lang dan lemond kapav disparet sou lefe presion lang bann ansien pwisians kolonial (ki souvan, gras-a lefe kolonizasion, finn vinn bann lang internasional), me sirtou sou lefe presion lang Angle, ki’nn vinn limem enn lang siper-internasional (enn « lang global » kouma boukou apel li). Sakenn inn anvi, dapre perspektiv siantifik ou ideolozik ki li finn swazir, sey konpran dan ki manier globalizasion kapav afekte destin bann lang, sey antisip so bann lefe lor diversite lingwistik ki ena dan lemond, e propoz, kan bizin, bann solision pou ki lemond pa perdi, avek globalizasion, so rises lingwistik ek kiltirel. Ena plizier lekol panse ki travay dan perspektiv teorik ‘ekolozi langaz’, e azordi, dan nou edision Anou Koz Parol, nou pou zet enn ti koudey rapid,  avek Shameem Oozeerally ek Kevina Ramasawmy, lor trwa parmi zot : (1) ekolozi langaz dan perspektiv drwa lingwistik (lekol skandinav) ; (2) ekolozi langaz dan kad evolision bann lang ek (3) ekolozi langaz dan perspektiv distribision bann lang dan enn lemond global.