Jean Bernabé, enn zean mouvman « Créolité », finn ale

Lemond Kreol dan rezion Karaib, Losean Indien, me ousi lor plan internasional an zeneral, pe retrouv li an dey avek lanons lamor Jean Bernabé (mor le 12 avril laz 75 an).
Profeser Jean Bernabé ti rekonet kouma enn bann pli gran spesialis lang ek kiltir kreol dan rezion Karaib, ek sirtou Martinik, so pei natal. Spesialis an gramer ek lingwistik kreol, li finn travay pandan lontan kouma Profeser Langues et Cultures Régionales dan Université de Antilles et de la Guyane e li finn pibliy de liv fondamantal lot sintax kreol ki apel Fondal-Natal (1976) ek Fondas-Kryol la (1982).
Me dimounn konn li sirtou antan ki kofondater mouvman « Créolité », avec so de konper Patrick Chamoiseau ek Raphael Confiant. Se zot manifest « Eloges de la Créolité », pibliye an 1989, ki finn fer term « kreolite » vinn enn tem reflexion alafwa lor plan literer, akademik, filozofik, antropolozik, idantiter ek mem politik, dan diferan rezion lemond kot ena bann realite kreolofonn. Evidaman, Moris napa finn sap dan sa mouvman-la.  
An 2009, Jean Bernabé finn partisip dan konferans Festival Internasional Kreol dan Moris, e li finn mem amenn so kontribision, finansier ek siantifik, dan 2e edision Diksoner Morisien (2011) kan li ti aksepte met dan anex diksoner-la, enn esantiyon vokabiler kreol martinike, akonpagne ek zot bann definision.
Bann spesialis ek partizan lang Kreol ek Kreolite dan Moris, ek lezot lespas kreol ek kreolofonn dan Losean Indien ek ayer, pou ena touzour enn gran det anver Jean Bernabé ek leritaz ki li pe lese.


Commentaires

Que son âme repose en paix. En effet, Jean Bernabé était un très grand linguiste et avait aussi collaboré avec Robert Chaudenson.