Koul mo bato

Mo desid pou pran lamer, pou konn so lavantir,
Avan mo retrouv mwa anferme dan desizion res
Dan kaptivite parski mo per regar lasosiete.

Mo lor dilo, bato pe navige dan mo konsians, kot mo rod zis
Sekirite, kot mo pe panse ki mo pa pou mor,
Kot mo difisilman get zafer ki mo plis dezire, flot flote ale.

Me ena enn mari pwa, ek so lafors danzere pou mo lavi,
Mo ena enn mari pwa ek so non se laper. Enn lot zafer ki
Akimile ek ranpli mo ver, ranpli ek mo linsekirite, mo lipie
Inn fini tranpe!

Pwa laper pe fer mo bato saye, kifer sa pe rod
Koul mo bato, fouy mo tom.
Me mo resanti ki ena enn lalimier dan mo brouyar, dan sa briaz,
Lalimier soley, katrer tanto travers sa niaz gri.

Mo servi mo memwar kouma lespwar, kot apre lapli,
To seve ti plis boukle, ek sa ti soley ti fer li sek vit vit,
To lor sa pirog dan kwin mwa, ler lamer rafresi nou maler,
Transform linpasians an lapasians, lasenn an lakle, mansonz an laverite.

Lor bato, lontan, bien lontan de sela, nou ti pe navige,
Pwa laper ti resi fer mwa koule, me
Me anba dilo, li ti pli fasil pou les demars la ale,
Konsians evolie, bato transforme.

Koul mo bato. Fouy mo tom!
Transform linpasians an lapasians, lasenn an lakle, mansonz an laverite.