Mo premie semenn antan ki Miss Kreol Morisien

Se avek enn gran plezir ki mo pe partaz avek bann leker Le Mauricien sa de-trwa premie zour ki mo finn viv antan ki profeser Kreol Morisien dan lekol primer. Dabor mo bizin dir ki mo ti bien antouzias pou koumans enn nouvo lavantir ek pou met an pratik tou seki mo finn aprann pandan mo formasion.
Mo finn bien satisfe avek lakey ki mo finn gagne dan bann lekol kot mo pe travay ek ousi avek lintere ki sakenn pe montre lor sa nouvo size la. Mo finn eprouv enn gran santiman fierte kan mo finn rant dan bann klas e dir: « Bonzour bann zanfan ». Mo finn trouv bann ti figir tris avek enn ti larm ou avek enn ti sourir timid. Me bien vit, bann per ek bann larm finn disparet e bann zanfan finn santi zot bien alez dan klas.
Mo kontan ki mo finn resi met zot an konfians mem si ena bann zanfan ki bizin plis letan pou adapte, parski deza lekol primer, li enn nouvo lemond pou zot.    
Li ti extra pou trouve ki bann zelev exprim zot avek boukou natirel. Ena ki pena labitid koz Kreol dan zot lakaz. Me bien vit zot finn kapav koze kouma zot bann ti kamarad. Pou sa trimes-la, nou pe met lanfaz lor bann aktivite oral ek kreatif pou fer konesans ek bann zanfan ek sirtou pou permet zot exprim zot libreman.  
Mo sir ki pou tou profeser KM kouma mwa, enn kiksoz ki inportan, se fer bann zanfan pran plezir vinn dan klas Kreol. Bann premie aktivite finn deroul extra bien: bann zanfan finn partisipe avek boukou lantouziasm. Sa li vreman ankouran.
Li vre ki ena plizier kiksoz pratik ki pa ankor bien instale, bann interogasion ek bann reamenazman ki bizin fer. Me li zis enn koumansman. Nou ena tou pou fer. Kouma tou nouvo proze, Kreol pou pran so letan pou li trouv so plas dan lekol. Anou pran inpe pasians e mo sir ki avek kolaborasion tou dimounn, nou pou resi realiz bann gran kiksoz. Mo swe se ki sa bann ti sourir ki mo finn trouve premie zour-la reyonn ankor plis parski zot mem ki pou fer fierte nou langaz ek nou pei.