Pou Enn Demokratizasion Kiltirel

Mo rev denn kiltir dekloisone,
Ki permet bann lespri evolie,
Nou sosiete ava benefisie,
Ant nou, bann lien ava resere.
 
Rises kiltirel Moris pou ogmante
Bann zenn pou lir bann oter ki zot oule,
Ant Bellow ek Balzac zot kav navige,
Ek proz Cabon ek Chazal zot kav teleporte,
Si enn kolezien le al teat,
so paran pa bizin frike,
Kan kikenn ler dekouver Mozart,
pena pou dimann prete,
Si to ler transporte par mazi
Bharat Natyam, to nepli bizin ezite,
Calligraphie Chinoise ava fer toi emerveye,
Enn konser Menwar, to oblize vibre.
 
Mo rev denn alokasion kiltirel
kouma Renzi inn amene,
Kot a laz 18 an, to gagn enn larzan pou depanse,
Lor expozision, liv, mize, konser ou sine,
Toi to gete!
Lib arbit lor seki to opte.
Macron pe esey kopie,
Seki dan Italie apel 18app,
« pass culture » linn nome,
Me lesans napa sanze.
Se permet la mas ek kiltir konekte.