POU JULIEN LOURDES : li zis enn orevwar mo frer!

« Enn pie ki tonbe fer plis tapaz ki enn lafore ki pouse». Se sa proverb afrikin la ki finn vinn dan mo lespri an premie kan Mario Thomas, « fidèle parmi les plus fidèles de Julien » finn telefonn Marjorie (mo fam) ek mwa mardi gramatin (1e Out 2017) pou inform nou lamor Julien Lourdes. Zis detrwa zour apre ki nou finn deza perdi Benjamin Moutou, enn lot pilie imanist, gran defanser koz kreol, dan tou seki sa koz-la reprezante anterm nobles ek zistis, anterm konba pou rekonesans lezitim listwar enn pep, so afirmasion idantiter, so fierte antan ki sitwayin lib dan enn Repiblik ki proklam limem egal pou tou dimounn.
Mo’nn fer personelman konesans Julien Lourdes inn gagn 40 an, kan mo ti ankor enn zelev kolez Sookdeo Bissooondoyal Rose Belle, kan kolez-la pa ti ankor ena sa nom-la, e ki dimounn ti pe apel li « Kolez Royal Rose Belle » ek lapres : « Collège d’Etat de Rose-Belle ». Lepok kot sertin dimounn, dan badinaz, ti donn so premie rekter, Daniel Koenig (mo mentor ek papa spiritiel an pasan) tit: « Sef Lagar Trin », parski kolez-la ti trouv zisteman dan enn ansien lagar trin.
Akote sa ansien lagar-la ti ena enn kouvan, kot Julien Lourdes, sa lepok-la seve ankor nwar, ti pe ofisie deza kouma Lefrer. Pou donn enn group zelev fouter-dezord (mo ti parmi) enn pinision, Daniel Koenig, ki ti ena talan transform tou zafer negatif an pozitif, ti avoy nou dan kouvan get Frer Lourdes ki ti donn nou kom travay ramas fey dan lakour kouvan. Ti premie fwa mo lavi kot mo trouv mwa anfas enn lefrer nwar.
Mo’nn rezwenn Julien an 1999 dan Sainte Croix, apre emet ki ti ena dan siyaz Zafer Kaya, kot li ti’nn swazir pou vinn poz so valiz e pou amenn inpe klarte dan lavi bann dimounn landrwa, inpe lespwar dan leker bann ki ti dan pins, ek sey fer bann ki ti lor Sime perdision revinn lor Sime lalimier. Depi, nou ti’nn vinn inpe kouma kalson-simiz dan enn seri konba anfaver enn sosiete pli zis ek mwin dominer anver bann feb.
Julien Lourdes ti enn baobab ki finn donn nesans enn ta lafore dan Sainte Croix, dan Pamplemousses, dan Albion, dan Bambous, dan Tamarin ek enn ta, enn ta lezot landrwa ankor… Li ti sa gran pie omilie enn dezer ki ti donn lonbraz bann pasan egare, ki ti bizin enn ti moman repo, enn ti moman repi, enn ti moman freser, avan zot kontign zot larout. Mo santi mwa telman fier ek onore ki mo’nn gagn lokazion, ansam avek boukou lezot dimounn dan Sainte Croix ek ayer, fer enn bout larout ek Julien dan sa travay akonpagnman la.
Fondater bann ONG kouma Terre de Paix, CAPA, Fraternite Nord-Sud, Julien Lourdes ti osi Vis-Prezidan Creole Speaking Union. Antan ki Prezidan sa kor para-etatik la, mo pe perdi donk enn lietnan fidel lakoz an faver defans ek rekonesans lang kreol.
Me Julien ti osi enn ardan defanser interkiltiralite ek rankont interkonfesionel. So metriz Bhojpuri ek Hindi (enn bon parti so formasion antan ki Lefrer ti finn fer Lenn dayer), so konesans bann pasaz inportan ek so volonte natirel pou ouver li ver lezot ti fer li vinn enn interlokiter privilezie pou bann otorite ek lapolis dan plizier sitiasion delika kot ti bizin bann intermedier-pasrel, bann dimounn-pon, pou permet regle sertin problem. Lamor Julien Lourdes finn fer Repiblik Moris perdi enn so bann pli gran patriot ek Liniversite Moris, an partikilie so Fakilte Sians Sosial ek Imin, enn so bann pli fidel kolaborater.
Julien mo frer, mersi pou tou. To finn kit nou, me to pou touzour la, li zis enn orevwar! Travay-la pe ek pou kontigne!