Sindikalis Pare Pu Zet Guvernman Si Banla Pa Aret Badine

CTSP pe diman guvernman donn bann dat kan lalwa travay retrograd pu amande sinon zot pu kumans enn kanpayn nasyonal pu Lepep pa eli prosin eleksyon. An dot mo zot pe anvi ki guvernman respekte so bann promes elektoral kuma inplemantasyon saler minimum ek organiz enn referandum lor Metro Express ek kolonizasyon CWA. Zot panvi Ramgoolam revini nonpli. Pa kav donn zot tor etan done ki Ramgoolam, Berenger, Jugnauth, Duval ek Collendavelloo pratik enn politik ekonomin neoliberal e antipatriotik ki pe kontinye mari kul Moris.
Inn ler pu avoy zot dan karo kann pu de bon.