- Publicité -

Let ouver a Legliz

Pardonn mwa zot tou parski apre bann komanter ek refleksyon ki dimounn inn fer mwa pandan wikenn 23/24 Oktob, mo pou fer enn ti antors a la « bienséance ecclésiale » ek mo adres enn let ouver a sa Legliz ki mo bien kontan, a traver zournal Le Mauricien ki mo remersie donn mwa so lospitalite.

- Publicité -

Mo soke, abriti, efare e sagrin kan monn vizionn enn video lor YouTube kot nou trouv mo konfrer, Per Jocelyn Grégoire, pran laparol dann enn « fonksyon » organize par gouvernman dan Rosbel zedi 21 Oktob 2021 pou remet a plizier sosiete koperativ zot let alokazyon later leta pou plantasion. Se ki ti sokan, se linvitasion ki li fer PM, 2 lot minis ki ti osi prezan ek plizier lezot akter sekter koperativ ek bann lezot dimounn ki pe debrouye pou lakominote kreol gagn so par dan devlopman ekonomik nou pei. Li invit zot met zot debout ek invit lasanble aplodi bannla « bien for »

Mo ti kwar mo pe reve kan mo tann sa ! Enn pret legliz katolik ki pe demann aplodisman pou PM, Minis, fonksyoner, etc pou zefor zot pe fer pou kominote kreol gagn so par dan later ki pe done pou plantasion.

Mo soke ek sagrin ki enn monper pe invit lasistans aplodi dimounn ki zot devwar/zot misyon se donn enn tretman egal a tou sitwayin morisyen indepandaman de zot kouler, relizion ou kiltir. Parski, par sa aksyon-la, monper-la vinn valid mesaz ki fer konpran ki kan okip kreol, komadir pe fer enn zafer xtraordiner ki merit aplodisman. Alor ki enn gouvernman, li gagn enn manda popiler pou zisteman pran swin TOU dimounn, i konpri, bann kreol. Kan li fer sa, li pe zis ranpli so kontra ki linn pase avek lapopilasyon dan eleksyon.

Mo soke ek sagrin pou legliz ek lakominote kreol kan mo trouv enn pret, gran “apot empowerment kreol”, bizin met palto kikenn ki azir kouma enn sef azan politik pou fer azanda lakoz kreol avanse.

Mo soke ek sagrin ki dan so zel pou fer sa koz-la avanse monper-la kapav inn bliye ki an tan ki disip Zezi, tou kretyen ena devwar fer tou seki kapav pou pa « skandaliz » lepep Bondie. Or, par so parol ek aksyon zedi pase, sa lepep-la nepli kone ki sannla ti lor sa lestrad-la : enn monper ouswa enn kikenn ki pe fer politik partizann aktiv ? Dan sa sosyete ki donn bann sinial sak zour ki tou posib si ou ena bann bonn koneksyon, ankor enn konfizyon vinn azoute lor plas ek rol enn monper legliz katolik dan nou zoli pei larkansyel. Mo bien bien tris !!!

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour