- Publicité -

A NAVIN RAMGOOLAM: Anlev sa obstak birokratik ki tourn nou pei an ridikil

Swit a enn lartik ki finn paret dan lagazet Le Mauricien date 15 Septam 2011 ek miz-o-pwin PMO dan mem zournal le 16 Septam 2011 lor interdiksion pou nou itiliz mo ‘Morisien’dan apelasion nou Asosiasion, nou anvi ekler piblik Morisien otour sa problem-la.
1. Nou deza anrezistre
Nou lasosiasion finn kree depi 6 Fevriye 2009. Nou ti tenir enn konferans de pres dan kad Zourne Internasional Lang Maternel sa lepok-la pou inform piblik ki nou pe lans sa asosiasion-la. Lerla, nou finn fer demars pou anrezistre nou ek nou finn gagn nou lanrezistreman ar Registrar of Association depi 21 Oktob 2009.
Nou nimero anrezistreman se : 11249
Kan nou ti pe fer demars, Registrar finn dir nou ki nou pa kapav servi nom Morisien avek Kreol– Bizin fer enn aplikasion biro PMO. Biro Registrar ti explik nou modalite apropo itilizasion nom Morisien. Li’nn dir nou ki nou kapav opere kouma enn asosiasion anrezistre me san san azout ‘Morisien’dan nou nom. Biro finn dir nou fer demars touzour, kan nou’va gagn laprobasion, nou’va fer amandman onivo nou Nom.
2. APLKK (M) anvoy let biro PMO 15 oktob 2009… repons PMO vinn 7 septam 2011
Nou finn anvoy enn let anrezistre e osi enn imeyl Biro Premie Minis date le 15.10.09 dan kad enn demann pou otoriz nou servi nom ‘Kreol Morisien’. Nou finn resevwar repons PMO date le 7 Septam 2011.
3. Ki lobzektif ek bann aktivite APLKK (m)
Nou lobzektif se promouvwar lang ek kiltir Kreol Morisien. Nou bann aktivite tous piblikasion, tradiksion ek koreksion bann tex Kreol Morisien. Nou osi travay dan formasion avek bann institision kouma Institut Cardinal Jean Margéot, Bureau de l’Education Catholique ek Bible Society of Mauritius ek osi bann antrepriz prive.
4. Nou enn lasosiasion me pa enn sindika
Nou lasosiasion konstitie prinsipalman de bann profeser Prevokbek ki alepok ti lans lansingman Kreol Morisien dan sekter prevokasionel. Me nou napa enn sindika. Nou enn lasosiasion ki tavay pou promosion Lang ek Kiltir kreol Morisien. A’se zour nou ena aprepre enn sinkantenn manb.
Nou obzervasion
Nou obzerve ki :
Repons PMO finn vini dez-an apre
Repons negatif ki finn donn nou vinn zour lansman Diksioner Morisien se ki enn kontradiksion total de adiministrasion Leta Morisien ek priz pozision politik remarkab nou Premie-Minis Nuvin Ramgoolam.
Birokrasi Leta Morisien pe fer obstak a promosion Morisianism, parski pou nou Kreol se langaz ki fer linite tou Morisien. Akoz samem nou ti ena gran diskision dan nou asosiasion alepok kan ti pe diskit ki nom bizin done pou langaz Kreol. Nou finn alor, bien ki avan leta morisien desid fer langaz kreol rant dan lekol, apel langaz tou morisien ‘Kreol Morisien’. Donk li ti lozik ki nou finn fer demars pou nou apel nou Asosiasion Lang ek Kiltir Kreol Morisien (APLKKM)
Nou fer remarke ki tou bann dernie devlopman ki finn ena otour nou langaz nasional, Leta finn adopte term ‘Kreol Morisien’(‘Akademi Kreol Morisien’, ‘Lortograf Kreol Morisien Standar’, ‘Disksioner Morisien’, ‘Kreol Morisien as optional subject’)
Antan ki bann sitwayin Morisien, nou fer enn apel a Premie-Minis Navin Ramgoolam pou anlev sa obstak birokratik ki absird ek tourn nou pei an ridikil o nivo internasional. Donk, nou dimann ek reklam drwa pou apel nou : Asosiasion Profeser Lang ek Kitir Kreol Morisien.

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour