Lemond pe krie, pe atann retour a la normal

Kovid pe rann lavi difisil, lemond pe gagn dimal.

Partou kot gete, se la fatalite

Nou pe atann retour a la normalite.

Me la normalite, ki so zistwar

Pou ki dimounn gard otant lespwar.

Normalite vedir perpetwe enn sistem kapitalis

Kot pov vinn pli pov, ris pli ris.

Normalite vedir perpetwe linzistis

E kontinie avek enn lemond materialis,

Kot larzan determinn valer imin

Kot dimounn pou so lintere kapav mars lor so prosin,

Kot valer imin pe depresie

Kouma nou roupi pe depresie.

Normalite vedir, kontinie avek koripsion

Kot lao fer tou pou tap komision.

Dan zot kafe pena triyaz, zot vantar

Zot koupe, transe kouma tazar.

Normalite vedir linegalite kontinie fer ravaz

Pou ki bann lao kapav kontinie fer netwayaz.

Mantalite pa pe sanze, pa pou sanze

Pe atann Normalite pou kapav kontinie kraze.

Moonsamy SUNASSEE