Travers enn kote lafnet, tom dan enn terin vag,

Jason Lily

Mo kapav divage me dan mo lekours

Mo’nn perdi mo linz letan mo’nn kros ek enn pion,

Mo devizaze par zot tou, me sa pa tous mo dignite!

Kot mo ete mo dan enn bwa dibwa lebenn, kouler mo lapo.

 

Prezime inosan sipozeman,

Mo kapav inn swazir move desizion.

Zame pran saki napa pou ou, gran dimounn ti dir.

Me konsekans, system ratrap mwa.

Koupab avan mem lakour donn zizman,

Zot program zwe dan mo trasman.

Zisteman o dela mo nidite mo kosmar koumanse.

 

Abiy mo lam ek to limanite,

Tir mo linz ki ranpli ek malpropte,

Mo lapo, inn vinn size, feyton prefere,

Bout apre bout zot inn resi konn mo lintimite.

 

‘Bate bate tambour, bat sa lapo mor-la!’

Sa sante-la dir, dan sa ler-la mo ape danse,

Mo lavwa travers lasam mo konsians,

Mo pe melanze dan mo panse obskir,

Move rev ramenn mwa dan lepok kolon,

Enn bout laser ki mo’nn revini,

Lasenn res zis pou pran mo likou, lerla

Nou konplet mo zistwar.

 

Enn lapli kraze, sa netway mo lizie,

Sanz to bit, enn lavwa dir mwa,

Lopreser lor presion,

Loprime san kosion.

Mo lapo size diskision,

Ki size ki pou sanz nou vizion?

 

Nidite, lopresion, kondision, labolision ou kontiniasion?