Dans une première réaction en début de soirée après l’adoption du COVID-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et du Quarantine Bill par l’Assemblée nationale, Ashok Subron, de Rezistans & Alternative et du Covid-19 Konversasion Solider, dénonce la démarche du gouvernement de Pravind Jugnauth en cette période de couvre-feu avec des lois d’exception. Ci-dessous, sa déclaration à Week-End/Le-Mauricien.

« Pei fek baskil dan diktatir. Enn diktatir mene par Leta ek Gro Kapital kont lepep ek klas travayer.

« Nu dimann sak sitwayen, sak travayer, aster reflesi lor laskion kolevtiv ki pou bizin amene dan sa nouvo period som listwar nou pei.

« Li pa posib pass bann lalwa drakonien alor ki lepep moris so lame ek lipie atase dan so lakaz. Aster pe anons ki prosenn bidze pou vote dan mem sirkonstans !

« Li pa posib ki gouvernman fer 300, 000 travayer-self employed al travay ek lerla vot bann lalwa ou bidze pou anlev drwa sa bann dimunn-la, savedir lepep ek klas travayer. Tu sa vedir ki non selman enn diktatir pe instale, me li vedir enn nouvo form servitid osi pe instale – savedir fer dimunn fer travo forse.

« Si GM ek Kapitalist pe desid pou fer 300 000 al travay savedir pre 1 milion dimunn zot lavi a risk. Si zot pe fer 300 000 dimunn al travay, lerla zot bizin lev’curfew’pou permet lepep defann limem. Si enn governman pa kapav defann so lepep, li drwa lezitim lepep ek klas travayer defann limem !

« Antuleka Parvind Jugnauth ek bann gro kapitalist pou ena enn gro responsabilite pou tou nouvo re-sirzans COVID-19 dan moris, osi bien ki bann potansiel explozion sosial ki kapav ena. »