Photo illustration

Moris inn rant dan enn leta mobilizasion permanan. Kovid-19 ek dezas Wakashio inn bouskil statiko. Lepep pa satisfe ek enn gouvernman ki finn fel lor plizier plan. Lepep pe osi anvi enn sanzman sistem ki finn depase, pou pa dir pouri, depi lindepandans. Depi le 13 mai, kan gouvernman Jugnauth inn refiz report pasaz Covid-Bill, depi samdi 11 ziyet kot lepep inn koumans rant an mouvman dan premie manif laplas katedral Porlwi, depi 6 out kot loperasion boue sarlon inn large par Rezistans ek Alternativ lor Mahebourg Waterfront, kot lepep inn rant an mouvman dan enn sel elan nasional, depi gran manif 29 out, ki pou inskrir kouma pli gran manif dan listwar Moris, nou pe asiste enn miz an mouvman lepep kouma zame nou pa finn asiste depi 1982 ek period 36-43.

Samdi 12 a Maebour, lepep, sitwayen, travayer, lazenes, fam, zom apele pou partisip pou ekrir enn paz listwar nouvo Moris. Tou dimounn invite. Ki ou ress dan lavil, lakanpayn, ki zenn ou aze, ki ou zom ou fam, vini ! Organiz transpor, Maebour pe atann ou ! Si ou ti Porlwi samdi 29 out, ou bien si ou pa ti reysi vini, lerla ou plas Maebour samdi apremidi, apartir 13h.