“Bel sirpriz pe vini”, a estimé Paul Bérenger à Phoenix, au No 15, lors d’une réunion nocturne du MMM en présence des trois candidats de la circonscription, à savoir Fréderic Curé, Gayatree Dayal et Fazlek Hosseny.

“Nou pe al vote dan 10 zour, ena 2 kitsoz extraordiner pe arive dan sa pei-la. Ena enn sentiman ras-le-bol tou komunaute. Pou ena sok. Dimounn inn plin ar skandal. Lot kote, ena dimoun pe realize ki tou polisien pa parey ek pa voler. Li deza enn viktwar ki nou’nn ranporte”, a-t-il ajouté.

Gayatree Dayal devait déclarer que « si zordi travayer pe kapav sindike, ena lamin MMM ladan”. Il a relevé que “denonsiasion pe kontigne kot MSM ek Ptr. MMM pa pou ena gate malpropte parski nou cleangate”.

Frederik Curé a affirmé que « nou pe al tousel parski nou parti prop. Nou pa ti ena enn lot loption.”

Pour Fazlek Hosseny, « bann gran dimounn nou lepok pe al fini bizin pran desizion pou bann zanfan. Lane ale, lane vini, mem zafer. Pe pran morisien pou gopia”.