— Mo pé téléphoné pou prend un peu to nouvelle. To
pé réussi debrouillé avec sa confi nement la ?
— Ki to pou faire ? To bizin debatte.
— To fi nn réussi asté to ban commission ? To fi nn bizin
mett enn long laké devant supermarché ?
— Ayo ki mo pou dire toi. Laké la fer deux fois le tour
supermarché. Sans conté ban ki rod pass avant zot
kamarad.
— Partout éna bann trinagueur ki saye casse contour.
Samem bann minis la dire dans télévision ki mauricien
ban sans conpran.
— To fi nn remarqué ki manière tout bann commission fi nn
monté enn seul cout ?
— Mari monté ban prix fi nn monté. Ena commerçants pé
tranglé consommateurs, mo dire toi. Mais ki to kapav faire
faire : to oblizé aste manzé, non ?
— Pou ban légim kouma to pé débrouillé ?
— Enan enn ti bazar ek deux trois marchands ki kasiet,
kasiet vinn vann légim dans 4 par 4.
— Legim la cher ?
— Ena marchand mari dominer. To déjà fi nn tan dire
giraumon vann cinquante roupie la livre, ek enn li chou
cent cinquante roupies toi ! Et marchand la énan toupet
dire : si ou palé laisse la même, ena dimoune ki pou
vinn asté.
— Mais kouma to fer alors ?
— Gra matin tanto du riz, grain secs ek rougaille dans
boite. Kan gayn enn papaye faire satini. Zamé mo fi nn
manz sa kantité grains secs dans mo lavi mo dire toi !
— Samem tout zot manzé.
— Sa pour bann repas. Dans la journée zot faire moi faire
faire gâteau d’apres bann recette lor internet, ou bien
dipain frire, gâteau piment, faire pistache bouilli tout sala.
Mo bonbonne gaz pres pou fi ni mo dire toi !
— Eta ! To bann zenfants content zot gayn zotte mama
dans lakaz !
— Ouais, mais zotte faire moi travaille toute la journée
depi mo levé ziska ki mo alle dormi, mo dire toi.
— Personne napa donne toi en coup de main dans lakaz ?
— Ayo mama. Kan to dire bonhomme nettoye un peu la
cour, li dire toi li énan enn match football bien important
pou li guette lor télévision. Kan to dire ban piti donne enn
coup de main, zot dire toi zotte énan devoir pou faire !
Avant confi nement mo travaille nenene kot madame,
aster la mo faire nenene ne dans mo prop lakaz !
— To fi nn trop soutire zotte. To gagne nouvelle to
madam ?
— Li téléphone moi tous les jours. Parfois trois quatre
fois par jour.
— Kifer li téléphone toi kumsa ?
— Parski li napa konné kot garde ban zafer dans so
propre lakaz. Sak fois li rod enn zafer li telephone moi.
Sak fois li énvi cuit enn cari, li dimande moi ki manier
bizin faire.
— Li napa konn faire narien dans lakaz ?
— Li bien koné, mais li paresse et apres mo ti la, mo ti
faire tout dans so lakaz. Li li nek donne l’ordre, li dire Fi
— Kisenla sa Fi ?
— Moi sa. Madam appelle moi Fi. Li dire Fi faire ça en
cout ou bien Fi ou penkor faire sa ? Parfois li dire : mo
dimande ki ou faire enn la journée dans lakaz, Fi ?
— Li énan mari toupet to madam la.
— Mo croire li asté toupet par balles !
— Li napa fi nn dire toi vinn travay dans confi nement.
— Li fi nn sayé. Li dir moi vinn kasiet, kasiet, trois fois la
semaine. Mo fi nn dire ki gouvernement fi nn empêche
dimoune circulé et ki si la police arrête moi eski li pou
paye l’amende, lerla li fi nn calmé.
— Li fi nn fi ni par comprend.
— Croire sa toi. Apres li téléphone moi pou dimane moi
si li kapav avoy bann linz ki li fi nn lavé pou mo répassé.
— Ki to fi nn dire li ? Ki li bizin donn toi enn ti cass en plus.
— Sa crab la ! ! ! Mo fi nn dire li ki mo caro fi nn cassé.
— Li fi nn gayn message la ?
— On dirait. Depi sa, li népli fi nn koz linge pou répassé.
— On dirait to napa trop satisfait ar sa congé confi nement
la ?
— Commencement mo ti mari content pénan pou
alle travail. Aster la mo prié Bondié tous les jours pou
confi nement la fi ni.
— To pas content to gayn enn congé extra pou to reste
to lakaz ?
— Pas enn congé ça. Ou a dirait fi nn mette moi dans
cachot.
— Mais to dans to lakaz avec to mari ek to ban zenfant.
— Zot parfois plis dominer ki madam la, mo ti dire toi.
Ayo sorry, mo bizin quitte toi. Mo bizin alle faire crepes
pou ban zenfant ek croquette pou mo bonhomme quand
li pou boire son drink kan li gette so match football.
— Bé vrai meme to travail gra matin tanto !
— To fi nn trouvé to meme ! Mo éné zis enn ti lé temps
avant mo dormi pour faire enn la prière.
— Pou kisenla to priyé kumsa ?
— Mo dimande Bondié faire l’épidémie la fi ni, pou ki
mo capav quitte mo lakaz ek retourne dans mo travail.