Photo Archives 2016

Lalit dénonce les agissements des policiers et réclame l’arrestation immédiate des officiers qui se trouvaient dans le bâtiment lorsque le détenu était enchaîné. « Nou pu arestasyon imedya tu polisye ki ti dan batiman letaz CID Curepipe dan moman kot enn deteni, David Gaiqui, ti sibir bate, e ti mem menote, met tuni pandan enn interogatwar. Polisye kapav large avek kosyon lor kondisyon zot sispann dan travay », soutient Lalit.

Le parti a tenu à montrer sa solidarité envers David Gaiqui, rappelant qu’il a à coeur de dénoncer toutes formes de pratique malveillante envers les prisonniers. « Dan Lalit, nu finn denons e opoz sa kalite britalite polisyer depi 1979 vini-mem, e an 1999, apre lamor dan selil Kaya avec 33 blesir lor so lekor, avek so servo andomaze ziska liantrenn so lamor, nu dan Lalit ti ansam ar lezot organisayon kuma MLF ek bann individi, pu met dibut Justice: Lasosyasyon kont Vyolans par Ofisye Leta, ki regrup viktim ki finn sirviv e fami ki finn perdi enn deteni ki’nn truv lamor dan selil ».