SANDRINE RUSSIE BEAUHARNAIS

Move nouvel tonbe

Nou ti pei finn infekte

Depi sa zour-la

Somey finn sove

Parski latet fatige

Tou kalite nouvel finn tande

Tou kalite mesaz inn sirkile

Ena boukou bann foste

Akoz samem inn dir verifie

Avan poste

Kan nou finn konfine

Ena finn respekte

Me ena ti pe anvi kas pake

Zot finn al marse

Pou gete ki pe deroule

Ena inn al lamer pou al amize

Ena in al kot fami pou bwar enn lasante

Seki zot pa pe realize

Seki zot pe met zot lavi ek lavi lezot andanze

Dezorme seki pa pou ekoute

Pou gagn trape

Akoz samem si to pe anvi trene

Plito to les tonbe

Sinon pa blie ki ena bann reg a respekte

Pou ki zot pa kontamine

Zot bizin lav zot lame

Ek dezinfekte seki zot touse

Pa donn lame

Pa anbrase

Sorti maske

Res lwin ek zwe boure

Kan dimounn koste

Zot bizin ekoute ek pa fer kouma toke

Parski ena dimounn ki pe travay dir pou zot sekirite

Mo tenir a remersie

Tou bann ki pe sakrifie

Zot lavi pou ki nou kapav regagn nou lasante

Ansam nou koorpere

Pou ki nou tizil retourn kouma li ti ete