Lasemenn prosenn, le 23 Out, lemond antie pou selebre Zourne Internasional souvenir Latret Negriyer ek abolision lesklavaz, tel ki li finn dekrete par Unesco. Nou pou rapel ki se dan lanwit 22 ek 23 Out 1791 dan Saint-Domingue (zordi Haïti ek République Dominicaine) ki premie soulevman kont lesklavaz ti koumanse e sa finn zwe enn rol determinan dan abolision lesklavaz inpe partou dan Lemond.
?Konformeman ek swe Direkter-zeneral Unesco ki finn demann maximum dimounn dan bann diferan Leta partisip dan sa zourne souvenir-la, nou ribrik Anou Koz Parol zordi, finn swazir pou mark zourne-la dan so fason, atraver piblikasion text proklamasion abolision lesklavaz an Kreol dan Moris. Boukou Morisien pa kone, me sa text-la finn pibliye an trwa version an 1835: enn an Angle, enn an Franse, me enn sousi an Kreol, e li signe par gouverner sa lepok-la, William Nicolay.
Dan nou konsiderasion antan ki lingwist, samem premie text ofisiel ki existe an Kreol Morisien. Li reprezant pou nou Kreol, seki bann “Serments de Strasbourg” reprezante pou Franse. So premie tras ekri lor enn dokiman politik ofisiel. Pou klarte lektir, nou finn ekrir li dan lortograf ofisiel ki servi zordi, avek bann azisteman ki finn bizin lor plan sintax ek vokabiler.