Anou koz parol zordi pe rann omaz enn veritab ikonn nasional dan domenn sante angaze ki finn fer firer dan bann lane 1970-1980: Bam Cuttayen. Tou bann ki’nn konn li pou rapel so sansibilite extrem, so lapros imanist lor tou bann evennman ki traverse, so inkapasite res indiferan, so sans artistik profon, ki li lor plan expresivite vokal kan li sante, ki li dan domenn kreasion text an Kreol, ouswa dan so bann konpozision melodik. Se Daniella Bastien, ki limem li enn poet, konpoziter, zwer ravann, ansegnan ousi, ki finn swazir detrwa text Bam pou nou, ki li pe akonpagne par detrwa ti komanter.