Vandredi 22 Mars 2013, laz 82 an, Chinua Achebe finn mor dan Lamerik kot li ti pe reste depi plizier deseni, apre ki li finn kit Nizerya, so later natal. Apart so bann aktivite kouma ekrivin, li ti osi enn eminan profeser literatir dan Brown University, enn parmi bann pli gran liniversite Lamerik. Nou pe invit Dr Pascal Nadal (ki aktielman Liniversite Sesel) ek Nuckiren Pyeneeandee (M.I.E.) prezant nou inpe plis an detay, sa gran dimounn-la.
 
Daalu Mister Achebe…