“Kreol Moris-Kreol Rodrig : enn Kreol, de Kreol ?” Tit nou paz Anou Koz parol zordi mem si li paret inpe dikte par enn eleman aktialite dan domenn lang ek langaz (par exanp, lartik dan enn kotidien le 5 Oktob lor « Polémique sur le créole dans les écoles rodriguaises »), li pa nouvo.
Anfet se tit enn papie ki mo ti deza gagn lokazion prezante an 2008 dan Rodrig, kan mo ti invite pou partisip dan konferans ki ti organize dan kad zot 10e Edision Festival Kreol. Setadir bien avan kreasion Akademi Kreol Morisien ek desizion pou met kreol dan lekol.
Dayer, li bon rapel isi ki Rodrig finn selebre Festival Kreol bien avan Moris. An 2008, alor ki Moris ti ankor lor so 3e edision Festival Kreol, Rodrig ti finn deza ariv lor so 10e edision. Se pou sa rezon ki nou konsidere ki santiman rezerv ki pe exprime sa dernie tan-la par setin Rodrige lor Kreol Morisien merit enn konsiderasion dan sa paz Forum la, mem si se zis pou permet remet bann kiksoz dan perspektiv ki bizin ek permet fer detrwa pa an-avan.
Nou presize isi ki sa reflexion-la li zis enn koumansman. Nou finn invit plizier etidian ek ansegnan rodrige vinn anim prosin paz Forum Kreol zotmem avek zot bann prop reflexion lor problem-la, ek sirtou avek bann propozision konkre ek konstriktif lor ki manier zot swete trouv bann zafer evolie dan bann semenn ek mwa ki pe vini. Se selman apartir la ki pou kapav kone ki kapav fer, ki pa kapav fer.