Ashok Subron de CSG-Solidarité réagit vivement à la position de la Mauritius Employers Federation (MEF) sur la compensation salariale. « MEF pe dir ki fode pa ena enn konpansasion ki peye o nivo nasional, me ki bizin ena plito negosiasion sektoriel. Seki ekivo a dir ki bizin ena 0 % konpansasion o nivo nasyonal, kouma Ali Mansoor ek Pravind Jugnauth ti pe propoze lane dernyer », dit-il.
Ainsi le syndicaliste se pose une série de questions : « Kifer MEF trouv li normal pou lalwa tax lor konpani (Corporate Tax), baze lor enn flat rate 15 % o nivo nasional, me trouv li anormal ki konpansasion saler peye o nivo nasional ? Koumadir kan ena benefis pou patrona, li normal get kitsoz o nivo nasional, me kan ena pou konpans travayer li anormal. Kifer MEF trouv li normal pou bann lantrepriz fer prozeksion dan zot kontabilite pou depresiasion zot bann assets, me trouv li “anormal” pou fer fer prozeksion sak lane pou depresiasion lor saler ki koze par linflasion ? Eski “assets” pli inportan ki travay imin ? »
Ashok Subron conclut ainsi que « si MEF dir ena kriz, kifer lerla li pa propoz 0 % distribision dividend aksioner dan tou lantrepriz pou lane 2012 ? Pozision MEF ankor enn fwa demontre mantalite bloke patrona morisyin. Zot gourmandiz pou profi li insatiab ! »