Kifer enn senn an Kreol ek enn an Bhojpuri?
Kreasion Senn Kreol ek Bhojpuri Channel, li enn repons a enn nesesite. Nesesite met an valer de lang popiler Repiblik Moris. Kreol samem lang avek ki bann Morisien santi zot pli pros, kot zot rekonet zot e kot zot kapav exprim zot pli bien ek dan enn fason spontane. Se ousi lang kot zot kreativite, ki li lingwistik ouswa artistik, kapav exprim li pli bien.
Me desizion pou lans sa de senn-la, li kadre ousi striktirelman, avek seki MBC Act dir ki nou bizin fer. MBC Act dir ki nou ena pou mision prodir bann emision an Kreol ek an Bhojpuri akote bann emision dan lezot lang. Me nou insitativ, li al ankor pli lwin ki seki MBC Act dir. Parski nou pa pe zis prodir bann emision an Kreol ek an Bhojpuri. Nou pe konsakre enn senn antie ek sakenn sa de lang-la.
Lor enn plan pli personel, ena ousi enn santiman ki nou pe akonplir enn rev ki plizier zenerasion Morisien finn fer depi lontan, kot de lang ki exprim plis dimansion popiler nou pei trouv zot plas dan peizaz radio-televizion. Ena enn lekilib ki pe retablir anfin. (Dan sa parti interview-la, Dan Callikan rapel nou so prop inplikasion dan kouran Soley Rouz dan bann lane 1970, akote bann gran nom kouma Bam Cuttayen, par exanp).