\Users\user1\Pictures\salikoko2.jpgEnn lot lekol ki pran an kont dimansion ekolozik ki lie ek langaz, e ki reprezante par Salikoko Mufwene; li ti Moris resaman dan kad kolok Etid Kreol), konsern kestion evolision langaz, sirtou dan bann sitiasion kot ena kontakt ant bann lang. Pou Mufwene, evolision vedir plis ki sanzman. Setadir, plis ki bann sanzman striktirel ek pragmatik, evolision ousi kouver formasion ek disparision bann lang.
Dan sa kalite sitiasion-la, kontakt ant bann individi pli inportan ki kontakt ant bann popilasion. Sa vedir ki li inportan pou ki bann diferan lokiter interazir dan kominikasion pou ki ena enn vre sitiasion kontakt. Kouma bann lezot kouran ekolozik, Mufwene ousi konsider bann lang kouma bann espes plito ki kouma bann organism. Selman, li al pli lwin ek li fer enn analozi ant bann lang ek bann espes viral. Par exanp, kouma enn viris pa kapav existe san enn lekor pou eberz li, enn lang ousi pa kapav existe san enn lanvlop imin pou sarye li. Enn lot similarite se ki bann viris ek bann lang afekte par pratik sosial zot bann ‘eberzer’. Enn aspe inportan dan so argimantasion se distinksion ant ekolozi intern ek ekolozi extern: ekolozi extern konsern, parmi lezot konsiderasion, lanvironnman sosio-ekonimik ki, par exanp, inpoz bann kontrint seleksion lingwistik lor bann lokiter (enn lang par exanp, kapav pli apropriye kouma enn lang travay, dan kontext lavil). Ekolozi intern, ki ousi ena enn gran linportans, reprezant bann fakter dan enn espes. Parmi sa bann fakter-la, dan ka evolision lang, ena varyasion inter-personel (ant varyete lang bann individi). Interaksion ant ekolozi intern ek ekolozi extern, dan sa perspektiv-la, kapav amenn klarte dan fenomenn sanzman lingwistik (sirtou dan enn kontext mondializasion), ek propagasion sa bann sanzman-la.