JASON LILY

Indiferan de to lirzans!
Enn kestionnman de to zistwar.
Ti res de-zan pou to viv,
To’nn sey dir mwa, me mo enn san-konpran.

To desid pou pran mo lame,
Wi amenn mwa mars lor enn santie,
Vini nou roul dan lerb, respir ler fre,
Vini nou vibre ek nou kill seki inposib.

Sa defayans-la preske kronik,
Mo kwar mo laper perdi twa,
Inn fer mwa mem pa kapav sorti de fraz,
Mo’nn defaze.

Se plis mo sagrin res tousel ki’nn fer mwa,
Fer mwa amenn rol bliye, avek admirasion selma
Mo ti pe get twa, kit tou seki fitil,
Ek akeir sak segonn kouma enn fler,

Gout lavi, vibre ar li, pa kit li.

Wi mersi!