Si nou vinn rakont zistwar la enn lot manier net. Ena enn semenn desela, enn group zenn inn lans enn lapel atraver enn group facebook ki apel “wanted 15000” pou enn lamars pasifik. enn semenn apre samdi le 10 septam inn gagn ape pre 3000 morisien lor simin. Kan nou kone tou tralala ki nou bann parti politik fer
1) san kol lafis dan 4 kwin moris
2) san met bandrol lor tou ron pwin ki ena
3) san fer bel bel kampagn dan radio ek televizion
4) san fer portaport ek donn kas dimounn
5) san donn bis ek transpor gratis
6) san donn triko ouswa lezot kado
7) san donn briani ouswa labwason
8) san kone ki kalite dimounn zot pou zwenn laba
Vre kestion la se kifer 3000 morisien pa zis zenn tousel inn desid pou desann lor lari sa zour la ek vinn transpir dan sa gro soley Porlwi la pou marse ansam ek bann lezot morisien ki ti la. Eski zot inn vini parski finn apel zot? ou bien okontrer zot inn vini parski zot finn santi enn lapel dan zot profon? Eski ti 3000 swiver sa ou bien okontrer ti 3000 mener sa? Sinon, kouma pou explik sa diferan melanz zenerasion ki ti la ek sa diferan melanz kiltirel la ousi – tou kouler Moris ti la. Koumadir tou kalite morisien ki ti prezan inn santi li interpele par sa zafer la. Li enn mouvma spontane ki napa apartenir a personn. Personn napa proprieter sa lapel la. Personn napa proprieter sa lakoler la. Personn napa proprieter sa mouvma la. Mem si linitiativ la sorti depi sa zalimet ki Jameel Peerally tinn alime ena 3 semenn desela, li pou ena so prop levolision, so prop lavi avek ou san nou ki ti la. Sa zafer ki ape bwi dan tou morisien la, se so premie lexpresion fizik ki nou finn trouve dan sa lamars la. Ek par prezans sa bann 3000 sitwayen la, ti ape avoy enn sinial for pou vinn dir ASE ar enn sistem ek so bann zwizser patante. Lerla, ar enn sel lavwa nou pe dir tou bann saki ape diriz nou ki  1) aret vinn diviz nou, nou tou enn sel isi
2) aret vinn pran nou pou boufon, aster nou azir
3) kan zot trap zot kas lafin dimwa kone ki zot lapey ape sorti depi tou nou pos
4) si zordi zour, zot ape asiz akot zot ete, rapel ki nou ti lakrwa ki finn avoy zot laba
5) si ena 60 eli ki dan parlma, ena plis ki 3000 ramplasan ki la ek ki finn fatige get zot sinema
Mem si bal lakok pistas nou bann paran inn vinn kouma montagn ek ki nou finn plin trouv zot lavi ek nou sosiete gagn konstipasion, aster la, nou pe dir ki nou oule enn vre vizion, enn vre direxion, enn gran rev pou nou pei pou kapav sorti nou depi sa gro kosmar la.
Letan admire inn fini, aster nou gagn lodas pou azir parski letan fer nou per ousi inn disparet ek aster la, nou pou fer sir ki nou lavwa kontinie rezone pou bann zafer ki nou napa dakor. Enn regn, enn lepok, enn manierfer, pou napa dir toutenn sistem (ki la depi plis ki 40 banane), tousala, zot dat expirasion inn fini vinn pi depi lontan ek zordi zour nou ape selebre so lamor. Abe, sa samdi 10septam la, san ki nou ti kone, samem lanterma ki nou tou ti pe al asiste ansam…
Deza lagrin la inn fini plante, deza nou pe trouv lemerzans enn lot zoli zafer net. Ek lor sa ta fimie kila la, Moris biento pou al selebre so renesans, pou napa apel li enn metamorfoz… sakili.
apre napa vinn dir pann dir.
1/3000 – mo ousi mo ti la mwa 🙂