Enn voyaz dan letan
Zame pa perdi so kouler
Souvan mo pans mo bann zenfan
Enn lavi trankil samem ki mo ti kontan
Pourtan Carol ti enn mari siklonn ar so divan
Kouma li boukou mo finn trouve
Me mo finn priye bondye

Bondye kone ki li ti pe fer
Mem lamizer nwar
Napa ti fer mwa per
Dan wikenn bolom bat so rom tilanbik
Lor latab enn ti gajak kari andan
Bann zanfan ti pe kontan
Zot riye parski rotin bazar pa pou sorti
Sirtou pou zot ti enn vre piknik

Mwa mo ti pe asize
Mo lipie ti gonfle
Vwazen pe dir siklonn pou vini
Me bolom dir met zot pri
Mwa mo ti trouv sa byen komik
Zame bolom ti pe les lezot gagne
Mo ti trouv so figir vinn rouz
Ek mem toufe ar laraz

Vwazen dir bizin met li dan mize
Zot pa ti panse lamour koumsa ekziste
Zame bolom ti onte
Li dir li kontan mwa ek so lizye ferme
Montayn ek lafore si ti ena labous ti pou rakonte
Tousala ti enn letan
Letan lontan

URVASHI BABAJEE