Ti ena enn lepok kot, kan enn profeser ti trouv enn zelev pe lir enn ‘bande dessinée’ (BD) dan klas, li ti sistematikman konfiske liv-la. Ti ena enn konviksion bien for ki enn liv koumsa pa amenn nanie de bon pou laprantisaz enn zanfan. Zis bann liv ki ti kontenir enn ta lekritir ek san okenn desin ki ti vo lapenn lir. Me selman, ki nou trouve azordi zour ? BD konsidere kouma enn zouti pedagozik (‘teaching aid’ an Angle) extremman valab ek rekomandab, e pratikman tou bann bon maniel skoler pou laprantisaz langaz itiliz extre bann BD pou explik diferan laspe langaz. Me dan persepsion popiler, nouvo lennmi pou langaz azordi se trwa lot let alfabet : SMS ! Souvan nou tann bann profeser ou mem bann paran dir ki nivo konpetans bann zelev dan langaz pe bese akoz SMS. Eski se enn obzervasion ki fonde ?
Li vre ki parfwa dan bann sitiasion formel, par exanp kan zot pe ekrir enn konpozision, sertin zelev – konsiaman ou inkonsiaman – ekrir bann mo dan form SMS, olie zot servi lortograf rekomande. Me eski sa oule neseserman dir ki zot pa konn bon lortograf-la ? Nou kapav osi demann noumem ki linsidans sa kalite fot-la ena lor pwin ek rezilta ki zelev-la gagne, etan done ki lapliplar ‘marking schemes’ napa penaliz enn kandida de fwa pou mem fot. An plis, kan li pe tap enn mesaz, ki anpes enn dimounn pou aktiv fonksion diksioner lor so telefonn. Sa fonksion-la integre lor laplipar telefonn e li permet enn itilizater gagn bon lortograf pou enn mo, de ki li koumans tap bann premie let pou enn mo dan enn langaz spesifik.
Sa deba lor linsidans SMS lor langaz ekri-la li inpe kouma sa metafor lor enn boutey ki ranpli lamwatie. Eski zisteman li ranpli lamwatie ouswa li vid lamwatie ? Li depann lor nou pwindevi. Dan mem fason, sertin dimounn azordi pe remet an kestion sa linflians negatif ki SMS sipoze ena lor langaz formel. Zot dir ki zame dan listwar limanite, bann zenn finn otan ekrir ki sa zenerasion 21e siek-la ! Pou premie fwa dan listwar, lekritir vinn enn mwayin kominikasion par exselans pou zenn zenerasion. Li drol, non ? Enn kote, SMS blame pou regresion dan nivo metriz langaz bann zelev, me de lot kote, pena ler pena minit : dan bis, dan lekol, dan diskotek, lor laplaz… bann zenn pas zot letan konpoz bann mesaz ekri… E kan zot retourn lakaz, zot lot aktivite prefere se ‘tchat’ lor MSN ek poste mesaz ekri lor Facebook ! Li vre ki sertin dimounn pa apel sa ‘langaz ekri’ dan sans formel, parski se plis enn form konversasion oral ki finn retranskrir dan enn form ekri ki pa neseserman respekte (tou) bann konvansion lekritir. Mo met ‘tou’ ant parantez, parski mo demann mwa si li posib pou enn dimounn ignor tou konvansion lekritir, mem si se so lintansion. Mazinn enn kou kouma enn SMS kot ena plizir fraz, me kot pena okenn sign ponktiasion, pou paret lor enn ti lekran telefonn ki fer parfwa mwins ki 3 cm par 3 cm…
Lot pwin ki nou bizin retenir, se ki SMS kapav ena enn linpak negatif dan enn sistem aprantisaz bann langaz ki ‘rule-driven’, kouma nou dir an angle, setadir ki repoz lor konesans ek aplikasion bann prinsip gramatikal. Me deplizanpli, sa metod aprantisaz langaz-la pe rezete par bann pedagog, parski souvan li odetriman rol kominikasionel ki langaz sipoze ranpli, setadir servi langaz pou akonpli bann fonskion spesifik dan sosiete. Dan sa ka-la, respe bann prinsip gramatikal li inportan osi lontan ki li asire ki kominikasion pa deforme akoz enn mekonesans ou enn move itilizasion delibere bann reg gramer. Me kan enn dimounn aprann enn langaz dan enn fason integre (e non pa segmante, kot gramer separe ar vokabiler ou sintax, etc.), sirtou atraver frotman ar bann dimounn ki deza konn langaz-la, li arive itiliz langaz ki li pe aprann-la dan enn fason plizoumwin korek, mem si li pa finn aprann tou ban reg enn par enn.
Li fasil pou nou kontigne formil bann ipotez lor linflians (pozitif ou negatif) SMS lor langaz formel dan so form ekri, me ena enn mwayin ase sinp ek obzektif pou kone ki linpak SMS lor langaz ekri dan so version formel. Pou sa, mo finn get rapor examinater pour lexame Form 5 organize par Cambridge pou papie Angle ek Franse. Premie obzervasion se ki pa enn sel fwa dan sa bann rapor-la, bann mo kouma ‘SMS’ ouswa ‘text messages’ (an Angle) mansione. Sa deza donn nou bann eleman repons ki pa neglizab. Si SMS ti ena enn linpak osi negatif lor langaz ekri, sa pwin-la ti bizin resorti dan rapor bann examinater. E kan nou get releve bann fot ki pli grav selon sistem koreksion Cambridge, nou retrouv bann fot ki pa neseserman koze par interferans ant langaz ofisiel ek langaz SMS.
Finalman, li evidan ki – malgre tou bann defo ki nou kapav asosie ar li – SMS pa pou disparet e donk, li preferab nou sey gete plito kouma nou kapav servi li kouma enn zouti dan devlopman langaz olie nou zir kol enn letiket negatif lor li.