Des « Old Royals » ont commémoré hier le centenaire de la pose de la première pierre du Collège royal de Curepipe. Ci-dessous un petit témoignage de ma part :
I
Enn kazot zis pu kok, kot monn aprann grate
Avan ki mo anvole kuma enn payanke :
Ala Kolez Rwayal, kot mo dilo koko
Pa finn mir nek dan klas, dan jim ek dan labo.
II
Bon, ti ena liv, leson, ti ena vre profeser,
Kuma Sims ek Besson, Fanchette, Nairac, Prosper,
Belcourt, Bathfield, Kukunn, Assarapen, Perdreau,
Domingue ek Babajee, Seeyave, Ohis ek Low,
Goordyal, Vayid, Maudave, Gopaul, Gill, d’Unienville.
Ti ena mem de vye pul dan nu zoli lazil,
Misiz Brooks pu myuzik, ek Mis Clinton usi
Pu fer zeografi dan mo klas Ech-Es-Si.
III
Tusala ti byen bon, me ti pu san disik,
Si pa ti ena teat avek Daniel Koenig,
Georgie ek Lefébure, Madam Lamalétie,
Ek bann zoli zenn pul Loret ek Kyu-I-Si !
IV
Ti ena bul Velodrom, Sports Day Gymkhana,
Open Day tulezan, ek si samdi pena
Arrest dan klas Kotok, nu al explor lamer
An apne Anse-la-raie avek Karl Mulnier.
V
Disel pima vineg ariv apre lekol
Ar Indian Culture, Ram Prakash ek Nundlall,
Ek Jess so bann kozri lor philo ek psiko.
Ler andeor lekol, ler nu pe kas koko,
Zenn pul ranpli Kirpip pu pran bis rant lakaz
Lapli soley divan, uswa dan gro loraz.
Marguerite, Farida, Indrani ek Devi
Ti sonn kuma non fler dan dezer nu lavi.
VI
Nu ful ledikasyon pann fer zis dan lazil,
Pa zis dan kazot kok, me antye dan lavil :
Al marse Truoserf, ek zardin botanik,
Fer letur sinema, magazin, labutik
Kot zwe Beatles, Bécaud, Elvis ek Cliff Richard,
Bwar koka, manz bajya ek ti pate pilchard.
VII
Pu mwa kolez ti enn gran fami morisyen,
Enn gran kominote, enn gran fami imen.
Kuma dan tu fami, dimunn pa ti egal,
Ena ki lev nene, ena jukal-jukal,
Ena so lapo kler, ena so fami ris,
Ena mimik Lerop, deklar kolom, potis,
Ek lezot bachara si zot rasinn baze
Dan Lenn ek dan Lafrik, esklav ek angaze.
VIII
Me nu tu dan kazot, nunn dekuver numem,
Nunn truve ki lot-la, li nek enn lot numem,
Nunn aprann respekte limanite komin
Ki fer ki nwar ki blan, ver, ruz, nu tu imen.
IX
Cure ek Ramgoolam ti pas par mem kazot,
Me Bullen vinn rekter pu plis ki depas zot :
Li vinn prepar lelit pu nu lindependans,
ala ki militan dan kazot pran nesans !
Dan Lise kolonyal ek dan Lekol santral,
Nek Blan ti Morisyen, me dan Kolez rwayal
Nu tu vinn sitwayen. Aster bizin sanz non,
Bizin repibliken, pu loner nu nasyon !