Introdiksion kreol morisien dan klas primer depi zanvie 2012 inn aport enn dinamik pozitif ki pe permet lalang la plis evolie. Asterla, pli boukou dimounn interese pou aprann konn lir ek ekrir an kreol. Avek so grafi ofisiel ki finn adopte par gouvernman ek diksioner ki Arnaud Carpooran ek so lekip inn tire, dimounn pe koumans konpran ki kreol morisien li pa enn patwa me enn lang ki ena so gramer, so lortograf, ek ki li enn lang kouma tou lezot.
Avek kreol morisien ki finn fer so lantre dan lekol de fason striktire, sa finn transform boukou zafer dan sekter ledikasion. Mauritius Institute of Education (MIE) finn bizin kree enn Younit Kreol Morisien pou form bann profeser ek osi pou kree bann materiel pedagozik. Parmi, ena Ki pase la ? Se enn liv lekol ki Nicholas Natchoo de sa Younit la finn ekrir avek so bann kolaborater. Li rakont lavantir de personaz, Vanessa ek Leo, avek ki bann zanfan kapav idantifie zot. Li osi enn liv vokabiler ek zistwar. Li destine bann zelev a partir Standard II. Sa de personaz la finn rezwenn par Tikoulou dan liv Standard III. A traver Ki pase la ?, bann zanfan pe osi aprann inpe lor patrimwann Moris ek sa pe ankouraz zot fer plis lektir, mem andeor kad edikatif, ek devlop enn kiltir literer.