DEV VIRAHSAWMY

Tanto, 9 Desam 2018, dan Caudan, mo ti temwen detrwa evennman enportan.

  • Divan mo lizie vre shobiz Morisien ti pe devlop so mix. Bravo Ashish ek Caudan Arts Centre!
  • Mo zorey ti emerveye par enn fizion jaz ek sega. Bravo Dean! To enn jak!
  • Mo lespri ti exite par devlopman enn veritab revolision kiltirel. Bravo meteransenn, teknisien, tradikter, akter, santer, danser ek mizisien!

Lil Kreol Moris ena plen nouvote dan so vant. Talan pa manke parski Kreol Lerop, Lafrik ek Lazi pe marye-pike.

Vre kreasion artistik pe dir nou pa les bann mediok kas nou konte. Ena lavenir si nou konn chombo gouvernay.

BONNANE!