Li enn reflexion akot linspirasion la inn sorti depi 4 kouler nou pavion ek ki finn fer mwa vwayaze ziska lorizinn nou Listwar. Avan ki nou bann granfami tinn ariv isi, dan nou zil Moris, zot ti finn sorti depi 4 kote Later : Lerop, Lind, Lasinn ek Lafrik.
Lerla, sa finn inspir mwa rod mo manier pou vinn rakont zot sa zistwar la ar enn vizion for, kot pou fer nou gagn mari plezir ek fierte, afirm noumem pou saki nou ete, afirm nou rasinn kot nou ti ete – akot sak kouler ki la zordi zour, gagn so drwa, so liberte, so fierte exprim saki li ete vremem, exprim so vre valer. Lerla, bann kouler la zot inn vinn koumsa : Lerop/ble, Lind/zonn, Lasinn/rouz ek Lafrik/ver – zimaz ki akompagn sa tex la rezim bien saki nou pou dekuver ansam. Kan nou examinn zimaz la, relasion bann diferan elema la fer nou ousi pran konsians depi kikote nou finn sorti ek akot nou ape ale ansam zordi zour kouma sa gran fami morisien la. Sa fer nou ousi santi nou fier transmet rises sa leritaz la dan tou so profonder pou nou bann zanfan ki ape leve ek asire ki sa leg la transmet pou nou zenerasion fitir. Sa fer nou ousi toutswit pran konsians gro trezor ki nou ape les dormi dan nou prop leker parski nou finn ferm noumem lor tou rises ki nou diferans kapav amene.
Kan ariv letan siklonn, ki arive toultan ek dan nimport ki fason, pa vre ? (kouma la par examp), nou pou kapav al dormi trankil parski nou kone ki nou lakaz mari solid, parski so fondasion nou tou finn marie pike pou konstrir li ansam. Ansam, ala kot nou vre lafors ete. Nou pou kapav dormi trankil ousi parski nou kone kan nou leve gramatin, nou vwazin, nou prosin pou donn nou tou koudmin ki bizin pou nou tou netwaye, aranze ek met serye ansam. Interdepandans. Sa later la li pou nou tou sa, sa kartie la, sa landwra la, sa pei la, samem nou Lakaz sa. Kan nou realize sa ek ousi ki nou lafors ape dormi dan leker nou prosin, pou napa dir ki nou lafors li ape sirtou dormi dan profonder nou prop leker, nek lerla ki enn nouvo landimin pou leve pou nou isi dan Moris. Akot linite, larmoni, lape, lamour ek respe pou toultan prezan partou.
Sa gran zour dan mo pei, akot sa zour ki sak dimounn ki la pounn resi pran so kouraz dan so de lebra ek desid pou ouver so leker anver so vwazin ek pa gagn per pou gagn per sirtou, pa gagn per pou partaz so laper, so koler, so sagrin me ousi so lazwa ek so boner san fer sanblan, koma enn dimounn vre, lerla, kan ariv sa zour la vremem vremem, nou pou deza dan Paradi. Ek bote sa zour la, li ape repoz nek lor sa enn dimounn ki ape lir ek pran konsians ki finalma, lakle Paradi ape kasiet dan fon so prop leker. Me, bizin gagn kouraz pou ouver li avan – lerla, tou posib, mem limposib vinn posib…
Kan nou reget sa zimaz la, kapav ena lot zafer ankor ki ape zoue kouk kasiet ar nou lespri el lerla, respe melanz sa 4 kouler la, melanz sa 4 rasinn la, sa linterdepandans ki nou pe deza viv la, kot sakenn bizin sakenn, akot plitar sakenn napli pou per pou grandi ar sakenn, ki pou fer tou nou zanfan grandi dan enn manier mari serye, dan enn manier vre – akot sak kouler pou mari fier pou fer respekte so prop valer, san ki fer per ek ousi lager pou fer respekte pou so prosin parski sa ki nou vre rises, nou vre lafors ek nou vre bote. Nou vre trezor pe kasiet dan nou diferans. Sa pou rann nou tou mari fier pou kontinie viv isi, sa pou rann nou tou mari fier ki nou finn ne isi. Pou nou tou ansam, samem nou lavenir, samem nou vre rises – rapel ki bote nou diferans sorti depi 4 kote later ek aster ki nou realiz sa gran trezor la, nou tou isi pou fer sir ki vey sa kouma nou prop lizie pou protez li, partaz li pou fer li vinn pli gran ek pli for ankor. Tou bann lespri kontrer, bizin derasine ek sa li devwar ek responsabilite nou tou isi. Linite, larmoni, lape, lamour ek respe, samem ki nou anvi plante isi lor sa later la ek samem kan ti debark zot, ki nou bann granfami inn amene dan zot leker kouma nou leritaz. Anou zame pa blie sa.
Enn zour dan mo pei, lerla ki mo ris…
Salam.