Ant 20 Zwin ek 31 Zilye 2011, kikpar dan Moris, enn dimounn finn fer Kreol kas rekor enn milyon, ler li finn inskrir so lang dan kolonn langaz-lakaz lor form resansman. An tou, 1,035,720 – lor 1,233,000, total popilasion Repiblik Moris – finn deklar lang Kreol zot lang maternel. Sa fer 84%: enn progresion 14% depi dernie resansman 2000.?Bhojpouri, nou deziem lang maternel avek 12% an 2000 finn perdi 7%, 10 an pli tar. Lang maternel pou 142, 387 dimounn an 2000, zordi zis 65,349 finn deklar li langaz-lakaz.?Franse, nou trwaziem lang maternel,  apre enn performans 4.7% an 1972, finn res plizoumwin stab, otour enn mwayenn 3.5% depi 1983.?Li kler ki depi lindepandans, enn dinamik nasional finn fer Kreol vinn nou lang nasional, lang Repiblik Moris.