Li dansé, li tassé
— Éta Ti-Louis, ki position mo ami ? Alors… to ousi to ti lors catamaran mo tann dire.
— To koumansé la. Mem si mo ti lors catamaran-a, kot to problem ladan ?
— Non Ti-Louis, mo pas éna okenn problème moi. Mais mo zis pé dire toi fer attention…
— Attention ? Ki attention to pé causé ?! Koumadir pas gagne droit fer enn ti visite lors catamaran.
— Ti-Louis mon ami, bien sûr que tu as tous les droits. De plus, to koné Champ de Mars li kouma dire Somaliland, it’s a no-man’s-land. Sans foi, ni loi.
— Oui, oui. Koz touzour. En tout cas, mo finn bien amizer…
— Pas bizin dire sa Ti-Louis, lors film mo finn trouvé… Mais tellement amizé to lot camarade-la so malheur finn koumansé.
— Sa li koumadir un cheveu sur la soupe. Déza li pas plus haut qui deux pommes et li pas konn dansé, li fer clown.
— Koumadir Lysol finn passe par la. Li dansé, li tassé. En tout cas, li finn bien tassé sa, koumadir Henry IV sous le pont neuf. Pou lé kou so portab bez dans dilo tout.
— To croire sa zistoir portable-la ?
— Mais enfin Ti-Louis, Shérif finn croire li. No case to answer li dire. Retourne la case. Koumadir pé débarrassé. Dans mem pas 10 minutes finn trouvé ki li blanc comme neige.
— Mo ti croire sa zafer ki zot appel Wazap pas capave triké. Zafer… zafer.
— Ki to pé causé ta Ti-Louis ? Zot fer la vérité vinn mensonz, mensonz vinn la vérité. Zot lave pli blanc ki blanc. Mais to koné, parfois lavé mem, mett dans soleil, mais tache-la resté mem. Toi Ti-Louis, to pas finn dire nous tout séki bizin dire.
— Ki to oulé mo dire toi ankor.
— Kisannla ti ar toi lors sa catamaran-la ? Kifer li dans tous photos, mais surtout kisannla finn loué catamaran pour sa ti balade-la ?
— Hey, mo pé allé moi, to pé poz trop boukou questions-la.