Quel boucher vous autre… !!!
— Éta Ti-Louis, ki position ? Ki pé ariv twa ? To pé zwé kouk-kasiet ?
— Non ta. C’est pas trop conseillé ki to montré figir. To pa finn trouv sa bann mouvman ki pé éna la ?
— Non pa tro. Ki pé arivé ? Rakonté Ti-Louis. Kisannla pé fer twa per ?
— Mo pa gagn per mwa. Mé to koné, parfwa kan bwar ti rouz dan boutey Le Pape, fer sa erer swiv lafoul la.
— Ti-Louis, pa enn ti rouz to bwar. Manier mo pé trouvé la, mo krwar to finn bwar boutey-la net. Kot to trouv mouvman lafoul la twa ?!
— Éta, samem ki enn bez ar twa. Zamé to pa konpran kouma bizin. Pa mouvman bouzé ki mo pé dir twa. Mouvman kozé…
— Hein… Ti-Louis, twa ousi to finn krié lor St-Paul…
— Éta, aret koz for. Ki to anvi, sa bann Black Coat-la tir mo manzé ?!
— Mé Ti-Louis, pa tigit manzé zot éna pou tiré. Sa kalité krié la ? Mo ti krwar ki apré Robert Pires, Jackie Chan ti dan padok.
— Pa fasil sa. Pa zis krié ti éna. To finn trouv sa bann kares lor lédo la ? Koumadir zot pli sagrin ki sagrin limem. Mo ti donn li barman, mé mo finn dékouver li sirer soulié ousi. Li bien abil dan sa job-la, li fer sa pli bien ki Innoncent.
— Ki mo ti dir twa ? Blan boné, boné blan…
— An tou ka Ti-Louis, aret avek sa manier bat tou bis la. Tansyon twa, to guet boucher ki dan padok. St-Paul bien amerdé mo krwar la.