Fer enn sourir, pé tir to foto !
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon ? Hé, pa fasil sa my friend. Twa ki kontan rant dan loz pou tap enn drink, tensyon trouv to foto lor lagazet. Get ki finn ariv The Secret Man. Enn sel kout kapav perdi plas komandan.
— Pa kozé mo frer, sa kalité la. C’est le drink de sa vie. Mo finn get sa foto-la bien : koumadir The Secret Man bel kamwad ek St-Paul. Mo krwar zot bien pros.
— Ti-Louis, mwa mo péna sa bann labitid al dan loz-la. Mwa mo get mo lékours dan laplenn. Twa ki avek bann misyé-la tou lé samdi. To koné kisannla ki bien avek kisannla. Pa vinn poz mwa bann kestyon ki to déza éna so répons.
— La to bann vilin manier-la pé révini…
— Ti-Louis, pas ankoler my brother. Ki traka to pé gagné ? Normal sa ki The Secret Man tap enn-dé drink dan loz St-Paul. Sinon kouma Samba-Boy ti pou kapav kit péi sans un seul souci ? Kouma to krwar DD ti pou gagn tretman VIP avek Shérif ? Kouma to krwar St-Paul pa finn al lazol apré ki finn dékouver ki li pé roul enn K 2000 ?
— Brother, kot pé alé ? Si The Secret Man pé roul pou St-Paul, ki lespérans nou pou éna dan sa Champ de Mars-la ?!
— Ti-Louis, la mo krwar Bondié mem bizin desann pou ki li kapav sov nou.