Ramas zot karné laboutik !
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon ?
— Ayo, pa kozé. Mo pé kraz pédal mo pé alé. Mo bien krwar fi nn ler pou pran enn konzé sabatik dépi Champ de Mars.
— Konzé sabatik Ti-Louis ? Ki pé ariv twa ? Bouncer pé fer twa per twa ousi ?
— Pa koz sa bann bouncers-la, mon petit doigt me dit ki sa pé fer tikomik sa. Par kont, to fi nn tandé ki le Lion pé mett enn lanket. Ayo kouma apel sa ?
— Apel sa commission d’enquête Ti-Louis. Ki, to per sa ? Dapré lord to éna inpé skélet dan to plakar twa. Samem to pé koumans tranblé.
— To trouvé, to kouma ti-komi, to pa enn kamwad twa, to enn kamaron. La tou d’swit to pé trouvé ki mo éna skélet dan mo plakar.
— Ti-Louis, pa an koler. Ena boukou kouma twa. To pa tou sel dan bato-la.
— Ayo, mwa dan mo plakar éna zis 2-3 brikol. Par kont, pou certains, pa zis skélet ki pou trouvé. Pou trouv serkey ek tom tou. Riské trouv tonbalis-la ousi.
— Ti-Louis, li bien grav séki to pé dir la. Mo bien krwar tomem pou védet divan sa komision lanket-la. To pou vinn témoin la kouronn la mo nwar.
— Témoin. Péna simé. Avek sa bannla témoin vinn koupab.
— Fer tension, to koné twa. Innoncent IV pé fer son gran lamess. Déza mo tann dir ki laksé népli lib o Vatican. Al konpran séki bizin konpran.
— Ti krwar zot pé koumans bril zot karné laboutik ?
— An tou ka, séki éna sa kalité karné-la bizin ramass li bien, parski zafer la pé fi ni for-for.