Le stress empoisonne
— Ti-Louis, ki pozisyon my friend ? To fi nn aprann sa tris nouvel-la ?
— Ayo pa kozé, bien tris. A Great Man sa Kiki-la, comme dirait l’autre. Koumadir Noble Salute ki fi nn alé.
— Mé an mem tan, sa bad news-la fi nn vinn ek enn bon news, to pa krwar ?
— Bon news ? Ki fi nn arivé ? Innocent fi nn rann so soutann ?
— Même pas dans tes rêves sa. To bizin éna pasians dan lavi. 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître, to pa konn sa kozé-la ? Mwa mo pé koz The Cap Man. Li fi nn fer so rétour. Sa enn mari kado sa Ti-Louis.
— To krwar enn kado mem sa ou swa enn kado anpwazoné sa ?
— Ti-Louis, ki anpwazoné to pé kozé ? Tu ne sais pas, cher ami, que c’est à la mode au Champ de Mars. To pa fi nn trouvé ki fi nn ariv Mr Brightside. A peine li koumansé li fi nn bizin pran répo.
— Twa ki konn tou selma. To sertin to l’information ? Li fi nn anpwazoné mem ? — Ti-Louis, c’est grave. Ki to pé rod dir mwa la, Mr Brightside fi nn sové ?
— Mo pa tro koné, mé bann mauvaises langues pé dir mwa dan konclav, le Pape fi nn dir ki Mr Brightside stressé avek sa nouvo job-la.
— Mo krwar li fi nn fer enn mové réaksion a sa kado-la, samem li fi nn anpwazoné.
— Koumadir sa bann pwason ki vandé lari d’Entrecasteaux-la sa.
— An tou ka, dan sa ka anpwazonnman-la mo pa konpran enn zafer. Le Grand Blond fi nn rétourn dan lasam mé kouma li sorti li kapav rézwenn zoké ek propriétaires pou enn drink.
— Ah Ti-Louis, vive Innocent IV et son monde à l’envers !