A kot commission d’enquête ?
— Éta Ti Louis, ki position ?
— Mo bien, ki to oulé ankor-la ?!
— Ti-Louis, fi nn manz mous zonn ou zafer-la pa pé bon mem, la manière mo pé trouvé ?
— Hé koz enn bon kozé, aret manz mo léfwa kouma dipin frir-la. Kozé, ki éna ?
— Mo ti anvi zis poz twa enn ti kestion bet.
— Alé kozé, mo koné to inpé intellectuellement limité…
— Ti-Louis, ki arivé, to fi nn manz mous zonn mem zordi dapré lord ? Bon, mo kestion : a kot sa commission d’enquête-la été ?
— Éta, to bet mem twa hein ! Ki commission d’enquête to pé oulé ? Pa fi nn sanz Shérif ? Pas fi nn tir licence Derreck ? La res zis problem St Paul pou réglé. Enn sel kou tou pa fi nn rassé ? Ki tapaz to pé fer ankor avek sipa ki commission ankor ?! Kozé mem twa, taler lor to mem pou éna lanket. To pa pé trouvé ki fi nn ariv Don Parissio ? Li enn preneur de son li. Pou bizin réponn divan lanket.
— Ti-Louis, mo trouvé kouma dir to fi nn manz enn panié mous dimiel avek so larenn sa. Mé to pa pé réponn mo kestion. A kot commission d’enquête-la ? Lion ti dir vitvit pou mett an plas.
— Ki to pé koz Lion. To bet-bet mem twa hein ! To pa trouvé ki Loin si li pa pé tap djambé, li pé koz-kozé avek Moustas. Kot li pou gagn létan get commission d’enquête…
— Hein, samem mo pé konpran kifer Le Pape pé dir li pou apel à la justice divine kont bann dimounn ki kritik li.
— Trouvé to bet mem twa. Sa sé enn taktik pou gun down bann ki pou vinn rod koz divan commission. To pa koné zafer lakour pa gagn drwa komanté ?