Enn ti la poud
— Éta Ti-Louis, ki position ? Mo trouv twa bien songeur. Ki pé ariv twa mon ami ?
— Songeur ? Ki été sa mot-la ? Ki to pé dir mwa ankor ? To koné ki mo pa fi nn tro rési mo CPE. Mo latet pé fermal to pé dir mwa bann zafer ki pé fer li pli fermal ankor.
— Ti-Louis, mo trouvé ki to pé fi ni à la peine. Si sa kontinyé mo trouvé ki pou bizin tir twa dépi l’exékitif kouma St-Paul.
— Enn ta gran-gran mo to pé servi, mé mo trouvé kouma Moustas abitié dir, to intellectuellement limité.
— To trouvé Ti-Louis, ala to maltret mwa.
— Mo pa pé maltret twa, mo pé zis fer twa konpran ki dan Senn Mars to bizin pa krwar séki to trouvé. Mé krwar séki to pa trouvé. To pé krwar St-Paul pé rétiré de léfektif ? To pé fer rié.
— Pa fer koumsa do. Bann kardino ek Innoncent pa fi nn dir no way ?
— Samem mo dir twa, krwar dan séki to pa trouvé. To konn zistwar Absalom…
— Ki ! sa souval serzan Garcia-la ? Ki arivé ankor ek li ?
— Hé, to bet twa ! Non, non, to mari bet ! Absalom limem ki kan li ti fi ni touy so frer, li ti vinn zénéral enn larmé pli for.
— Ki, to pé rod dir mwa si St-Paul ferm laboutik li pou vinn pli for ?
— Éta, to konn sistem José Mourinho park the bus ?
— Wi. Mé sa ousi éna dan Senn Mars ?
— Ki to krwar, li pa finn fi ni park 4 goals kot Sergent Garcia ?
— Ta hé… Garcia finn gagn enn ti la poud !