Zedi 21 Fevriye, inpe partou dan lemond ek dan Moris, nou pou selebre Zourne Internasional Lang Maternel. Li enn zoli lokazion pou fer enn gro-plan lor dernie inovasion ki finn ena dan nou peizaz radio-televizion, setadir kreasion Senn Kreol ek Bhojpuri Channel.
Pou tou bann Morisien ki finn touletan krwar dan nesesite rekonet ek valoriz sa de prinsipal lang popiler ek maternel la, li pa fer okenn dout ki lansman sa de senn-la reprezant enn avansman progresis ek nasionalis bien for lor plan kiltirel ek sosial. Nou salie inisiativ bann dimounn ki finn rann sa posib e nou donn zot nou lankourazman.
Dan nou bann prosin edision, nou pou ena sirman boukou pou dir lor konteni sa de senn-la (sirtou lor Senn Kreol) anterm propozision, sigzesion, kritik, lide kolaborasion, etc. Me pou zordi, anou donn laparol detrwa  dimounn-kle ki deryer sa (r)evolision-la. Nou ena trwa invite zordi. Dabor, Dan Callikan, direkter MBC. Answit, David Boodnah, responsab prodiksion lor plan lokal. Pou fini, Sandra Mayotte, animatris ek responsab Senn Kreol. (Tou bann propo finn rekeyir par noumem personelman).