Dans le cadre du 183e anniversaire de l’abolition de l’esclavage et du 50e anniversaire de l’indépendance de Maurice, les Verts Fraternels organisent un sit-in le 1er février devant les locaux de la MBC, à Moka. Ils comptent ainsi protester contre le « manque d’esprit d’indépendance et d’impartialité » de la corporation de radiotélévision nationale, en violation avec la MBC Act.

Selon Sylvio Michel, leader des Verts Fraternels (VF), cette nouvelle campagne des VF contre la MBC a pour objectif principal de « forcer notre corporation de radiotélévision nationale » à respecter les provisions de la MBC Act. « Nouvo kampagn ki nou pe komanse, ena kom obzektif aport sanzman pou ki MBC respekte lalwa ki gouvern so korporation, pou ki li vinn efektivma demokratik, ki li respekte liberte dexpresyon ek liberte dopinion », a-t-il expliqué.

Et Sylvio Michel de citer la Section 4 de la MBC Act de 1982, amendée en 2000, et qui stipule que l’objectif principal de notre corporation nationale de radiotélévision est « to provide independent and impartial broadcasting of information, education, culture and entertainment in Creole, Bhojpuri, French, Hindustani, English and such other languages spoken or taught in Mauritius ».

Or, soutient le leader des VF, la MBC « impose à la population des bulletins d’information non conformes » à l’esprit de la MBC Act, qui stipule que ces informations doivent être « indépendantes et impartiales ». Sylvio Michel poursuit : « Pandan 50 an lindependans, sak gouvernma ki finn vini, finn servi MBC pou fer sakenn so prop propagand politik, ekonomik, kiltirel e sosial. MBC li la pou servi lintere gouvernma dabor. Drwa repons mem pa existe dan MBC. So linformasion pa balanse, li fer larz plas zis saki fer plezir gouvernma an plas ek sekter prive. Lezot, zot gagn enn servis ki fer onte pou lademokrasi. Ena sindika ek parti politik gagn apenn 20 segonn pou zot konferans de press. MBC kouver zot pli souvan san okenn direk e kan pass zot an parti an direk, se pou manipil zot bann parol dan lintere gouvernmantal. Kouvertir PM ou ninport ki minis, tou lekontrer parski a vredir MBC pa indepandan, li depann lor PMO et so sel lobzektif se satisfer gouvernma dizour. »

Il en va de même, ajoute Sylvio Michel, concernant les 17 chaînes de la MBC TV, qu’il accuse de « semer la division » dans la population. « MBC TV ena zordi 17 senn kiltirel. Ena enn gran linzisitis, enn total dezekilib dan repartisyon bann senn radio ek television ant bann diferan kiltir Moris. Alor ki ofer gratwitman enn gran varyete senn an lang oryantal (12/17 senn), okenn zefor kiltir afrikin ek diaspora afrikenn (seri, film, deba, informasion, deba) kaziman inexistan. Lor sel senn an lang kreol, pe osi amenaz bann emission dan lezot lang. Programasion an lang eropein minoriter ek bann fim ek seri rarman interesan e ki difize tar dan lasware. Avek so programasion ki klwazone lor plan kiltirel ek etnik, televizion nasional pe inkilke ladivizion dan sosiete Moris », s’indigne-t-il. « Diversite kiltirel li selma enn slogan vid. Erezman ki ena bann radio prive ki apez enn sitiasion sosial ki ti pou explozif san zot. Malerezman, pena televizion prive morisien malgre tou bann promess ki finn fer depi lontan », observe-t-il.