Kouma nou ti fer resortir ena de semenn de sela, dimounn ena tandans pou blam fenomenn langaz SMS (a tor ou a rezon) pou degradasion dan konpetans bann zelev pou lekritir formel. Nou tann sa remark-la souvan depi labous bann paran ouswa bann profeser, sirtou bann profeser Angle ek Franse dan kolez. Nou ti montre osi dan nou dernie nimero ‘Spesial SMS’ ki asosiasion ant degradasion nivo langaz formel ek itilizasion langaz SMS pa finn konfirme par bann resers ki finn fer dan plizier pei dan kat kwin lemond.
Ziska ler pa finn ena okenn resers aprofondi lor sa size-la dan Moris, me li ti pou interesan pou analiz ek konpran sertin kiksoz par rapor a itilizasion bann form langaz informel dan Moris, ki li par SMS ouswa lor internet. Par exanp, etan done profil lingwistik bann Morisien, fenomenn ‘code switching’ (melanz diferan langaz kan pe koze) dan SMS bien kouran dan Moris. E olie nou konsevwar sa kouma zis enn itilizasion deforme bann langaz, nou kapav osi get sa kouma enn fason bien abil kot bann Morisien servi tou bann langaz ki zot metrize pou zot pas enn mesaz klerman, me dan mwins lespas posib, pou bann rezon ekonomik!
Ena osi sa fasilite ki bann zenn Morisien demontre kan zot servi langaz Angle pou komant lor diferan zafer lor bann rezo sosial kouma Facebook, alor ki kan zot bizin fer bann travay ekri formel dan klas, nou pa retrouv mem kreativite. Ofe, se sa itilizasion langaz pou kominike-la ki interesan isi. Li kler ki kan bann zenn servi langaz pou enn ‘real communicative purpose’, kouma nou dir an Angle, nivo ki zot demontre bien siperyer a seki nou trouve kan zot fer bann travay akademik formel ek ki inpe artifisiel, kouma ekrir enn ‘essay’ lor enn topik ki pena nanie pou fer ar bann zafer ki zot kontan.
Seki nou pe propoze azordi a lintansion bann profeser langaz se enn tantativ pou servi langaz SMS kouma enn platform pou amenn zelev ver laprantisaz langaz ekri formel. Ofe, nou pa pe prekoniz sa lapros-la kouma enn fason ofisiel pou ansegn langaz. Ena bokou lezot lapros ki’nn fini fer zot prev e ki pe deza itilize dan lansegnman langaz. Me lintere sa leson-la se ki li enn mwayin pou enn profeser ogmant lintere so bann zelev dan klas, atraver itilizasion enn form langaz ki konsidere kouma inkonpatib ar laprantisaz lekritir dan enn lanvironnman formel.
Deplizanpli, bann lingwist ek bann didaktisien (bann spesialis dan lansegnman) langaz pe dir ki fode pa ki nou segmant bann langaz dan diferan konpartiman, mem si li evidan ki bann zelev bizin konpran ki – depandan lor sitiasion – zot bizin servi tel ou tel rezis langaz. Zot explike ki langaz se enn zafer dinamik ki remet limem an kestion konstaman ek si enn langaz anvi atoupri konserv so pirte ek res alekar tou bann linflians sosial, li pou vinn enn langaz artifisiel ek bann zenn zenerasion pa pou idantifie zot ar li.
Dan sa leson ki nou pe propoze-la, nou’nn sey servi langaz SMS kouma enn platform pou fer zelev aprann bann zafer formel dan domenn langaz ekri, par exanp bann diferan tip fraz ek bann sign ponktiasion apropriye. Leson-la finn prepare pou enn klas Angle, me kapav osi servi li pou enn klas Franse. Bann profeser kapav osi adapte li pou ki li vinn pli apropriye pou profil zot klas.
 
Shalini Ramasawmy, Ashish Beesoondial