— Mawsi ki manière ? Ou tipé rod moi ?
— I called this morning and you were out. Kot ti finn alle trainé gramatin kumsa ?
— Ayo Mawsi kifer ou koz kumsa avec moi ? Mo finn alle en cot supermarché. Ki mo kapav faire pou ou ?
— I want to understand one thing. Vrai même beau-frère minis pé poursuiv Premier minis ek minis mentor ?
— Oui Mawsi. Mais li napa pé poursuive juste sa deux la. Li finn dire li pou poursuiv enn troisième minis la semaine prochaine.
— One more minister ? Kisenla sa ?
— Soodhun.
— Don’tell me ! Depi kan Soodhun finn revinn minis ?
— Non li penkor revinn minis. Avocat la pé poursuiv pou séki li finn faire kan li ti minis.
— It is very difficult to follow these things. Kifer beau-frère minis pé poursuiv bonhom Jugnauth ek so garcon ?
— Li dir ki zot finn diffame li, ki zot finn gatt so répitation.
— Ki zot finn dire kumsa lor li ? You know, you ?
— Ou finn bliyé Mawsi ? Beau-frère minis la li enn avocat. Gouvernement li nomm li kuma legal adviser dans un corps para étatique. Pou enn zafer la cour li ti dimande paye li…
—… 19 millions of rupees. Yes I remember. Mais enn vié zafer safer sa. Aster la ki li senti son répitation finn gaté ? So néné ti bouché tout sa létan la ?
— En tout cas, li fine fini met deux cases la Cour contre Papa ek piti. Li pé dimande papa Rs 400 millions et garçon Rs 10 millions.
— 400 and 10 millions ! ? Ki bonhom la ek so garçon finn dire cont sa avocat la kumsa ?
— Mo napa trop rappelle, Mawsi. Mo croire bonhomme la ti traite li de « bebet » et de « batchiara ».
— Rs 400 millions parski finn dir li enn batchaira ! ? But this is how I say that to your uncle tous les jours, Beti !
— Li kapav poursuive ou enn jour, Mawsi.
— Tell him to try et lerla li va konné are moi ! Mais bonhom Jugnauth, so garson ek sa avocat la, zot tou pas dans MSM ?
— Mais oui Mawsi. Ti même pé dire ki avocat la tipou gagne enn ticket MSM pou dernié élection. Mais dépi sa zafer Rs 19 millions la, zot relation finn mari gaté.
— But the brother in law of the lawer is a member of the government and member of the MSM, is’n it ? So beau-frère pé poursuiv leader MSM ek so papa ! !
— Li pas dire nanrien Mawsi. Avocat li, li finn dire saken so saken !
— He should have said : boeuf dan disab saken guett so lizié ! But they were in the same political party, no.
— Ayo Mawsi sa zafer kit en parti pou alle dans en lot li, finn banal dans Maurice asterla. Pas zis ban politicien ki kumsa.
— What do you mean by that ?
— Electeurs aussi li pareil, li change kazak kan sa faire li plaisir. Ou finn bliyé ki pou dernier élection zot finn faire viré, déviré mam et zot finn zet Ramgoolam dans karo kann !
— You’re right. Sak élection, bann électeurs faire viré déviré.
— Mais pas ziss pou élection qui énan viré déviré mama dans Maurice, Mawsi.
— What do you mea ? Ki finn arrivé encore ?
— Ou napa finn tandé ki finn arrivé dans MMM.
— The MMM still exist apres tout sa bann zafer ki finn arrivé la ?
— En tout cas Paul Bérenger dir ki le MMM est plus fort que jamais. Même si so ban mam pé démissionné enn derrière lot.
— The are still members in the MMM ? Ki senla finn allé sa kout la ?
— Danielle Selvon finn quitte MMM sa semaine la.
— Selvon… but she was not a member of the MMM, li napa ti dans MSM li, non ?
— Oui, li ti élu kot MSM, apres li ti quitte MSM pou rentre dans MMM. Aster la li dir MMM so leader enn diktater.
— She is discovering America on a map ? ! Dan ki parti Selvon pé allé ? Lipé retourn dans MSM, dans lakaz mama ?
— Li dire li pou siège en indépendant dans Parlement. Mais éna en lot ki finn fek retourne la kaz mama, Mawsi.
— What are talking about ? Kisenla finn retourne la kaz so mama ?
— Dr Vasant Bunwaree, Mawsi.
— Bunwaree. He was minister of Education if I am right. Li mem ti quitte travailliste parski Ramgoolam ti en diktater, non ?
— Oui Mawsi lerla li ti faire so propre parti, apres li finn rentre dans PMSD, après li finn démissionné.
— But before that he was an MSM member, no ? Apres sa ki li finn alle avec Ptr. Mo croire sel parti kot li napa finn rentré c’est MMM. Bunwaree éna bouku lakaz mama politik li. Bé ki lakaz mama li pé retourné aster la ?
— Li finn retourne avek travailliste sa semaine la.
— Don’t tell me ! Pas li mem ki tidire ki Navin Ramgoolam enn diktater ?
— Ou konné Mawsi, bann kifer politik dan Maurice, zot spécialiste kan bizin bliyé séki zot ti dire hier. Pou Bunwaree hier Navin Ramgoolam napa ti bon, zordi li meme meilleur !
— If this is like that in Mauritius. Demain kapav énan enn lalians entre Paul Bérenger et Pravind Jugnauth alors ? ! !
— Sa ti pou étonne ou, Mawsi ?