LAURY LAGAILLARDE

Swisid swisid swisid
Ki to gagne ? Ki to rol ? Kifer ? 
Kifer to vinn rod nou ? Kifer to pa les nou manz ar li ? Kifer to arsel nou ?
Nou bann zanfan ? Nou bann zenn ? Nou bann adilt ?
Kifer to vey sa moman febles-la ? Kifer to vinn rod bann ki santi zot feb ? Kifer to la ?
Kot to sape ? To pase kouma enn gro lafime nwar to ale !

Ek to kit fami, kamwad, lantouraz ek lepep koumsa to ale ? Dan enn soufrans nwar !
Kifer to fer sa ? Kifer to swaf ? Kifer to swaf lavi ?
Les nou ! Ale pa revinn ankor !!
Twa ki pe lir sa to pa a labri, parski li kapav tous twa, to fami, to lantouraz… Si dime to dan beze rod soutien. Tou dimoun bizin sa. Dimoun pli pwisan ki ena lor sa later, bizin soutien. Kan to tonbe, li pa enn laont. Si to pa pe resi leve to tousel, rod led, rod enn kiksoz ki to pou kapav trap for pou to leve. Rod enn dimoun, enn fami pou tir twa dan sa beze-la.
Twa zanfan ki pe lir sa, zame pa panse to tousel to ena to paran, to profeser, to kamarad pou lev twa.

Twa zenn fam, zenn zom ki pe lir sa, lavi koup li koumsa. Defwa setiem siel se dan mare nwar. Trouv solision, rod li solision-la, rod dimoun ki pou kapav ed twa. Aprann kanaliz to bann emosion. Pa onte pou al get spesialis.

Twa adilt, pa perdi lespwar, donn lexanp, manz ar li, sime-la li dir me li vo lapenn.
Ena bann group soutien, ena bann dokter spesialize, psikolog ek psikiat, antr otr.
Mwa mo dir nou tou manz ar li. Li dir nou finn perdi fami, konesans, li dir me konn remark febles nou bann pros, konn lir dan li, get so latitid sirtou si nou kone li les li ale !

Mo dir tou bann fami ki finn touse par swisid, bon kouraz, mo bann sinser kondoleans. Zot pou bizin for.