JASON LILY

Pei an kriz,

Seki pe dirize, pa pe tann sa labriz.

Li pe vini depi sa montagn.

Kraz partou, vire devire, depi some pe degringole

Lepep tap lame.

 

Popilasion an kriz,

Seki pe diriz-li, pe anpes li resanti sa labriz,

Ki pe vini pou bouskil so lavi trankil.

Propriyete prive, ou pena labri, eoula!

Lepep pe danse.

 

Sa matant-la aret ar mwa,

Dir mwa : ‘mo piti, kifer nou refiz,

Refiz get solision ek manifeste pou aret diviz,

Nou met nou dan ti-kaz, bliye ki lapenn li kolektif,

Sa vibrasion-la li kouma enn vag, mars lor laplaz, dilo

Anbras ou.’

 

Parey kouma nou fer diversion kan nou ena pou fer fas a nou laksion,

Nou responsab pou sak fwa ki nou’nn les fos mantalite, aroz so pie.

Les sipoze moralite ouswa pratik arkaik gid nou lamour ek nou lamitie,

Fini bliye ki nou limanite ve dir,

Imanite inn fini amadwe?

 

Non, mo konn enn lekip ki pe travay soutapi pou fer enn

Explozion arive, grenn tou ansien panse ki ankor pe

Limit nou kapasite briye, kree, aksepte, dekouver,

Zordi enn kamarad dir mwa :

‘Li diferan kan ou seye ek gete kouma ou kapav progrese,

Ek kan ou pretann ki ou pa gagn kontre sistem ki bien antere.’

 

Dedikas a saki ankor pe mari trase pou gagn enn bouse manze,

Reflexion a saki ankor pe dir ki lot-la pa pe fer ase zefor wei,

Panse a saki’nn konpran ki so input neseser pou sanz dinamik ki la depi nou zanset ti

ansene, inn kouyone pou trouv lor anba ros, ou pou regne kouma zame.

Dedikas a saki pe bouskil tou nou bann persepsion ki’nn fose akoz nou’nn rankont enn

minorite ki rod fer nou bliye nou bote!

An kriz.