Dr YANNICK BOSQUET,
Senior Lecturer, UoM

9 Septam 1767 ek 30 Septam 1953: De dat bien ki apartenir a de lespas tanporel, sosial ek kiltirel diferan, me ki zordi nou pe fer rezwenn. Premie dat-la mark nesans François Chrestien ki ti premie Morisien ki finn ekrir bann text literer an Kreol. Bann text François Chrestien reprezant enn eleman inportan patrimwann literer kreol ek morisien ek zot donn nou enn akse direk ek form langaz ki ti pe koze sa lepok-la, me osi ek bann tradision mizikal ek koutim sosial lepok. Zordi, si sa bann text-la aksesib pou nou, se gras-a sa ki lemond finn komans selebre le 30 Septam 1953, setadir tradiksion, ki inplik pasaz ant de langaz, me osi pasaz ant de kiltir. Li finn donk paret interesan rann enn omaz Francois Chrestien, le 30 Septam 2020, dan kad Zourne Internasional Tradiksion me ousi pou mark laniverser so nesans. Enn tradikter souvan asosie ek limaz enn “paser”, enn paser mo ek lide, ki inplike dan enn prosesis ki ena trwa laspe: tradiksion (ant de langaz), adaptasion (ant de kiltir) ek kreasion (prodwi tradiksion konsidere kouma enn travay orizinal). Kan François Chrestien, pibliye an 1822, Les Essais d’un bobre afrikin, ki reedite par Creole Speaking Union (CSU) an 2018, sou tit Zistwar depi enn bob afrikin, li finn pran rol enn paser pou so lepok, parey kouma CSU an 2018. Zordi, tou sa ki nou kapav swete seki ena bann lezot paser (kouma Dr Beatrice Antonio-Françoise isi, me ousi Kimberly Oxide ek Claudie Ricaud) ki kontign fer sa bann text-la viv.